Εξάμηνη Άδεια Ανατροφής Διδύμων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εξάμηνη Άδεια Ανατροφής Διδύμων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους Περιφέρειας
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις

"Με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4210/2013 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. , με το οποίο χορηγείται σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων άδεια ανατροφής με αποδοχές χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για κάθε τέκνο πέραν του ενός, επιπλέον της συνεχόμενης εννεάμηνης άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου. Με την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, παρέχεται επιπλέον ενίσχυση στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς διδύμων ή πολυδύμων, ώστε αυτοί να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων, σε σχέση με τους λοιπούς γονείς, αναγκών για την ανατροφή των τέκνων τους (Εισηγητική έκθεση ν. 4210/2013 σελ. 2, ΣτΕ 845/2013). Η κατά τα ως άνω επιπλέον άδεια λόγω γέννησης διδύμων ή πολυδύμων χορηγείται μετά τη χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής (και όχι απαραίτητα συνεχόμενα με αυτή) ή του μειωμένου ωραρίου, παρατεινομένου αναλόγως (κατά έξι (6) μήνες σε περίπτωση γέννησης διδύμων, κατά δώδεκα (12) μήνες σε περίπτωση γέννησης τριδύμων κ.λ.π.) του μεγίστου ορίου ηλικίας των τεσσάρων (4) ετών των τέκνων". Πηγή: Παρ.5 της Αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 Εγκυκλίου του Υπ.Διοικ.Μεταρρύθμισης& Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης.

ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση επιπλέον άδειας ανατροφής έξι (6) μηνών λόγω γέννησης διδύμων.

Σχετική Νομοθεσία

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53  του  Ν.3528/2007 «Κύρωση  του  Κώδικα Κατάστασης    Δημοσίων  Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 46/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»(ΦΕΚ 239/Α’/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.271/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.877/21-03-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 939/Β/27-03-2012).

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις επι θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)» , παρ.5 «Γονική άδεια ανατροφής τέκνων».

5. Την αριθμ.97800/3216/08-10-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1431/τ.Γ΄/22-10-2014).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπο αίτησης άδειας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Βεβαίωση εργοδότη/βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (Απαιτείται σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έκανε, κάνει ή θα κάνει χρήση όμοιων διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου) Κατάθεση από τον αιτούντα
4
Υπηρεσιακή Βεβαίωση / Κοινή Δήλωση (Απαιτείται σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να διαπιστωθεί / καθοριστεί ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση)


Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση της συζύγου περί ανεργίας/ Κάρτα Ανεργίας (Απαιτείται όταν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται) Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ή η υπάλληλος υποβάλλει στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. (αρθρ. 53) Ν.3528/2007

(αρθρ.6 παρ.2) Ν.4210/2013

Ενδιαφερόμενος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Η αίτηση πρωτοκολλείται από το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού και χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας Τμήμα Γραμματείας 1 ημέρα
3 Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας ελέγχει, σύμφωνα με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εάν ο εν λόγω υπάλληλος πληρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης του 6/μήνου και έπειτα εκδίδει την σχετική απόφαση (αρθρ.53) Ν.3528/2007,

(αρθρ.6 παρ.1) Ν.4210/2013,

(αρθρ.13) Π.Δ 46/2010,

Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού &Μισθοδοσίας 1 ημέρα
4 Η απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλεται στον Εκτελεστικό Γραμματέα για υπογραφή (αρθρ. 242) Ν.3852/2010 Εκτελεστικός Γραμματέας 1 ημέρα
5 Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας, ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο αδειών και εκδίδει αντίγραφα αυτής, προκειμένου η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση όπου υπηρετεί. Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού &Μισθοδοσίας 1 ημέρα
6 Το Τμήμα Γραμματείας κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση όπου υπηρετεί. Υπάλληλος Τμήματος Γραμματείας 1 ημέρα