Εξετάσεις Ελληνομάθειας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εξετάσεις Ελληνομάθειας
Από ποιους παρέχεται Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Β/μιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

1. Άρθρα 12 παρ. 3, 13 παρ. 3 και 14 παρ. 10 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) 2. Η αρ. Δ2/3763/24.2.1986 (ΦΕΚ 120 τ. Β΄)Υπουργική Απόφαση

3. Η αρ.πρωτ. 40055/Δ2/1.4.2008(ΦΕΚ 637 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο
Κόστος σε ευρώ 50 ευρώ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3, 13 παρ. 3 και 14 παρ. 10 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) οι υποψήφιοι  για διορισμό εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ισότιμο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και στερούνται απολυτηρίου Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου προκειμένου να έχουν δικαίωμα διορισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και τη γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αρ. Δ2/3763/24.2.1986 (ΦΕΚ 120 τ. Β΄)Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει τους όρους συγκρότησης της  επιτροπής για την εξέταση των υποψηφίων καθώς και τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων. Η εν λόγω υπουργική απόφαση συμπληρώθηκε με την με αρ.πρωτ.40055/Δ2/1.4.2008(ΦΕΚ 637 τ. Β΄) όμοιά της. Στη σχετική υπουργική απόφαση ορίζεται ότι η εξέταση διενεργείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και αποτελείται από τρεις συμβούλους ή παρέδρους μόνιμους ή με θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή σχολικούς συμβούλους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας φιλολόγου, για όλες τις περιπτώσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής από τα μέλη της,  τα αναπληρωματικά μέλη, καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης  Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ύλη στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:

i)Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία και Νεότερη Ελληνική Ιστορία (προτείνονται τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Α΄ Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου)

ii)Γλώσσα- Έκφραση Έκθεση (προτείνεται το σχολικό εγχειρίδιο της έκθεσης της Α΄ Λυκείου)

Σχετική Νομοθεσία

  1. Οι διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3, 13 παρ. 3 και 14 παρ. 10 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄),
  2. Η αρ. Δ2/3763/24.2.1986 (ΦΕΚ 120 τ. Β΄)Υπουργική Απόφαση
  3. Η αρ.πρωτ. 40055/Δ2/1.4.2008(ΦΕΚ 637 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • παράβολο 50€ από δημόσιο ταμείο

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Aίτηση α) για τις εξετάσεις του Μαρτίου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και β) για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Ιουλίου. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας. Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου θα πρέπει να επισυνάπτεται

φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή της άδειας διαμονής ή εργασίας ή φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ότι έχει καταθέσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του για την έκδοση άδειας διαμονής ή εργασίας.

Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Παράβολο 50€ από δημόσιο ταμείο Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Υπ. Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Β/μιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ (Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι), στην οποία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το πατρώνυμό του, η ειδικότητά του, η διεύθυνση κατοικίας του, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής που διαμένει, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση α) για τις εξετάσεις του Μαρτίου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και β) για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Βλ. Σχετική Νομοθεσία Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Β/μιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ 1 ημέρα
2 Η αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  αποστέλλει γραπτώς έγγραφο με το οποίο ενημερώνει όσους έχουν υποβάλει αίτηση για την ημερομηνία και τον τόπο

διεξαγωγής των εξετάσεων (σε κάθε μάθημα η εξέταση είναι γραπτή και προφορική)

Βλ. Σχετική Νομοθεσία Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Β/μιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ 0-5 μήνες
3 Διενέργεια Εξετάσεων Βλ. Σχετική Νομοθεσία Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Β/μιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ 2 ημέρες
4 Έκδοση Αποτελεσμάτων και σύνταξη πρακτικού Βλ. Σχετική Νομοθεσία Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Β/μιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ 0-30 ημέρες
5 Έκδοση Απόφασης- Βεβαίωσης Βλ. Σχετική Νομοθεσία Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Β/μιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ 1 εβδομάδα
6 Ενημέρωση υποψηφίων εγγράφως