Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα οχήματα.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34 Α΄), Υ.Α. 103079/3712/1992 (ΦΕΚ 710 Β΄)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση  του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι:

« Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα ……………… στο Δήμο ……………..…… επί της οδού …….….…… διαθέτει, πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού και τα εξής:

  • Αναλυτή καυσαερίων που ελέγχει, την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα ( CO ), διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ), άκαυστους υδρογονάνθρακες ( HC ), τον συντελεστή “λ”, και τις στροφές του κινητήρα. Ο Αναλυτής είναι τύπου …………………………………………………………………………………..   Αριθμός σειράς …………………………………………………κλάσης Ο ή I (κατά περίπτωση, που θα αποδεικνύεται από έγκριση αναγνωρισμένου φορέα της Ε.Ε). . Ο υπόψη αναλυτής έχει ως αρχή λειτουργίας την απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας χωρίς διασπορά (NDIR) και διαθέτει εκτυπωτή των αποτελεσμάτων μέτρησης. Ο παραπάνω αναλυτής έχει έγκριση τύπου από αρμόδια Αρχή χώρα μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  • Συλλέκτη δεδομένων ( DATA COLLECTOR ) για την καταγραφή των αυτοκινήτων στα οποία χορηγείται η Κ.Ε.Κ.
  • Σύστημα ανύψωσης του αυτοκινήτου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξάτμισής του.
  • Εγκατάσταση αερισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 78/88 ( ΦΕΚ 34 Α/88 ), η μελέτη της οποίας εκπονήθηκε από αρμόδιο Μηχανικό που έχει κατά νόμο δικαίωμα εκπόνησης τέτοιων μελετών .
Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου ή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο της Άδειας  Άσκησης Επαγγέλματος του υπεύθυνου  του συνεργείου ή της Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Υ.Α. 103079/3712/1992 (ΦΕΚ 710 Β΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Έλεγχος δικαιολογητικών. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έκδοση Εξουσιοδότησης - Ανανέωσης Εξουσιοδότησης Κ.Ε.Κ. Υ.Α. 103079/3712/1992 (ΦΕΚ 710 Β΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
5 Υπογραφή της Εξουσιοδότησης - Ανανέωσης Εξουσιοδότησης Κ.Ε.Κ. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 1-3 ημέρες από την υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο