Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Πετρελαιοκίνητα Οχήματα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Πετρελαιοκίνητα Οχήματα
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34 Α΄), Υ.Α. 103079/3712/1992 (ΦΕΚ 710 Β΄)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση  του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι:

« Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα ………………………… στο Δήμο …………………….. επί της οδού ……….……….…… διαθέτει, πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού και τα εξής:

  • Όργανο μέτρησης καπνού των καυσαερίων των πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων, δειγματοληπτικής αναρρόφησης και οπτικής ανάγνωσης φίλτρων κατά την πρότυπη κλίμακα BACHARACH, για όσα αυτοκίνητα τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν τη 1-1-1980 και αιθαλόμετρο με έγκριση τύπου από αρμόδια Αρχή χώρας μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  • Το όργανο μέτρησης είναι τύπου …………………………………
  • Αριθμός σειράς …………………………………………………………… Ο προσδιορισμός της αιθάλης στα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων θα γίνεται με τη μέθοδο που αναφέρεται στσην ΚΥΑ Αρ. Φ1/26579/3183/07-05-07 (ΦΕΚ 790/Β/07).
  • Συλλέκτη δεδομένων ( DATA COLLECTOR ) για την καταγραφή των αυτοκινήτων στα οποία χορηγείται η Κ.Ε.Κ.
  • Σύστημα ανύψωσης του αυτοκινήτου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξάτμισής του
  • Εγκατάσταση αερισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34 Α/88), η μελέτη της οποίας εκπονήθηκε από κατά νόμο αρμόδιο Μηχανικό που έχει κατά νόμο δικαίωμα εκπόνησης τέτοιων μελετών ».
Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου ή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο της Άδειας  Άσκησης Επαγγέλματος του υπεύθυνου  του συνεργείου ή της Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Υ.Α. 103079/3712/1992 (ΦΕΚ 710 Β΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Έλεγχος δικαιολογητικών. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έκδοση Εξουσιοδότησης - Ανανέωσης Εξουσιοδότησης Κ.Ε.Κ. Υ.Α. 103079/3712/1992 (ΦΕΚ 710 Β΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
5 Υπογραφή της Εξουσιοδότησης - Ανανέωσης Εξουσιοδότησης Κ.Ε.Κ. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 1-3 ημέρες από την υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο