Επέκταση Επαγ/κής Άδειας Οδήγησης σε C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE κατηγορία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επέκταση Επαγ/κής Άδειας Οδήγησης σε C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE κατηγορία
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. Π.Δ.51/2012 (Α΄101) 

2. Άρθρο 52 του Ν.4155/2013 (Α΄120)

3. Π.Δ.74/2008 (Α΄112)

4. Απόφαση 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) 

5. Απόφαση ΠΟΛ.1163/3-7-2013 (Β΄1675)

6. Απόφαση 72048/9666/08/2009 (Β΄216) 

7. Απόφαση 49522/6046/2009 (Β΄2024)

8. Εγκύκλιος Γ454/19716/1780/28-7-2009

9. Εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ.74/2008 (Α΄112):

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. Yποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση δελτίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού για συμμετοχή σε μαθήματα εκπαίδευσης από τη σχολή οδηγών με δικαίωμα στις εξετάσεις θεωρητικές /πρακτικές.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2.ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση αίτησης-υπεύθυνη δήλωση   Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Κατάθεσης αίτησης εκτύπωσης (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία). Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Α.Φ.Μ. και Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κ.λ.π. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης ( καθώς και της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου). Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Χαρτόσημο 108,15 € για – Επέκταση σε κατ. (ΒΕ,C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE) -  με την διαδικασία του e-παράβολο. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 e-Παράβολο 30,0 € για - Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (κατατίθενται εντός του φακέλου του φωτογραφείου). Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Ένας (1) Φάκελος με αυτιά. Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική. Απαιτείται αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή (πχ πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, απολυτήριο στρατού κλπ). Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως, πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια, Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή της Χώρας και στις δύο αιτήσεις. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου υποχρεωτικά κατατίθεται στην Υπηρεσία μας προς αντικατάσταση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 e- Παράβολο 10,0 € για – Θεωρητική εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.

                      e-Παράβολο 10,0 € για – Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.