Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων
Από ποιους παρέχεται ΟΑΕΔ
Σε ποιους παρέχεται Μακροχρόνια άνεργους
Νομοθετικό πλαίσιο

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ 1.

44137/613/18-12-13 K.Y.A. (ΦΕΚ B 3253)
Κόστος σε ευρώ Χωρίς κόστος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Επίδομα το οποίο δικαιούνται Έλληνες υπήκοοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι και υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

  • αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους
  • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.
  • μέσω των ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Αίτηση του δικαιούχου
2 Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου

εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους

3 Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου
4 Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
5 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα
6 Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
7 Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος

Διάρκεια/Ποσό επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200€ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.