Επανακυκλοφορία Μηχανημάτων Έργου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επανακυκλοφορία Μηχανημάτων Έργου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Δ13ε /4800/ 30.5.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή βεβαίωσης καταβολής τελών χρήσης ΜΕ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αιτιολογημένη

Αίτηση-Υπ.Δήλωση του κατόχου ΜΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε., που έχει απογράψει το ΜΕ, όπου θα δηλώνεται επίσης ότι ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΜΕ και στα λοιπά στοιχεία και θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

Κατάθεση από Αιτούντα
2 Τεχνική

Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχ/κού ή Τεχνολόγου Μηχ/κού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του ΜΕ, σχετικά με τον ΚΟΚ (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λ.π.)

Κατάθεση από Αιτούντα
3 Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού.  Κατάθεση από Αιτούντα
4 Νέο αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο και ταυτόσημος του αρχικού. Κατάθεση από Αιτούντα
5 Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους χρήσης ΜΕ τρέχοντος έτους. Κατάθεση από Αιτούντα
6 Διπλότυπο

είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν.2052/92, υπέρ ΤΕΟ).

Κατάθεση από Αιτούντα
7 Ενυπόγραφη

παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του ΜΕ από τον κάτοχό του ή αποστολή αυτών με απόδειξη.

Κατάθεση από Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης Δ13ε /4800/ 30.5.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003). Τεχνικός Υπάλληλος Ηλεκτρονικός 1 ημέρα
2 Έλεγχος Δικαιολογητικών Τεχνικός Υπάλληλος 1 ημέρα
3 Αυτοψία Τεχνικός Υπάλληλος 1 ημέρα
4 Έκδοση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων Για Καταβολή Τελών (Εάν Απαιτείται) Τεχνικός Υπάλληλος 1 ημέρα
5 Αποστολή  Εγγράφου επανακυκλοφορίας ΜΕ στην Κεντρική Υπηρεσία ΜΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ, για ενημέρωση του Μητρώου ΜΕ. Τεχνικός Υπάλληλος 1 ημέρα
6

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Το έγγραφο επανακυκλοφορίας του Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) κοινοποιείται στην κεντρική Υπηρεσία ΜΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του Μητρώου ΜΕ..

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της ΔΤΕ

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δ13ε /4800/ 30.5.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003).