Επαναχορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας από Ακινησία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επαναχορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας από Ακινησία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Επαναχορήγηση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων οχήματος, που βρίσκεται σε ακινησία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφικά και δια χειρός επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  το παρόν έντυπο. Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νόμιμου  εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ.  ( Εξουσιοδότηση   από όποιον   δεν παρίσταται). Από τον αιτούντα
2 Τέλη κυκλοφορίας Από τον αιτούντα
3 Δελτίο Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).  Για Φορτηγά  άνω των 3.500kg ΜΑΜΦΟ Πιστοποιητικό  Ταχογράφου  (φωτ/φο) Από τον αιτούντα
4 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Από τον αιτούντα
5 Για Επαγγελματικό ΦΙΧ :

Υποβάλλεται οποιοδήποτε νόμιμα εκδοθέν δικαιολογητικό της οικείας Δ.Ο.Υ.(Τμήμα Μητρώου εκτυπώσεις δραστηριοτήτων ), το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από το οποίο να προκύπτει η  έναρξη και λειτουργία  της επιχείρησης καθώς και το αντικείμενο αυτής. Επίσης γίνονται αποδεκτές για το ίδιο θέμα σχετικές εκτυπώσεις από το TAXISNET.

Για Αγροτικό ΦΙΧ:

Α1)  Επαγγελματίας Αγρότης που επιθυμεί την επανακυκλοφορία  ενός μόνο ΦΙΧ 2500 kg  Μικτό ή 1300 kgr ωφέλιμο  απευθύνεται στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών έχοντας την σχετική Βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ ή από τη Ηλεκτρονική Εφαρμογή  του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Α2)Αν επιθυμεί την επανακυκλοφορία  ενός ή περισσοτέρων  ΦΙΧ Μικτού Βάρους 2.500kg -4.000kg ή άνω των 4.000kgr απαιτείται Βεβαίωση της

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της οικείας Π.Ε. σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης και το δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων ΦΙΧ  ή ΦΙΧ άνω  των 4000Kg ΜΑΜΦΟ.

Β1)  Μη Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης ( Κάτοχος Αγροτικής Εκμετάλλευσης ) που επιθυμεί την επανακυκλοφορία ΦΙΧ 2500 kg Μικτό ή 1300 Kg ωφέλιμο απαιτείται  εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος και  υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.  

Β2)Μη Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης ( Κάτοχος Αγροτικής Εκμετάλλευσης ) με ΦΙΧ Μικτού Βάρους 2.500- 4000kg ή άνω των 4000kg απαιτείται Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε. σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης και το δικαίωμα του ΦΙΧ . 

Από τον αιτούντα
6 Για επανακυκλοφορία οχήματος Δ.Χ απαιτείται η επιχείρηση να συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα.Προσκομίζονται στην υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά. Από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών από την υπηρεσία
3 Επαναχορήγηση άδειας και πινακίδων
4

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.