Επιδότηση Λόγω Ασθενείας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιδότηση Λόγω Ασθενείας
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Παροχών- Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθωτών ΕΦΚΑ
Σε ποιους παρέχεται Μισθωτούς Απασχολούμενους
Νομοθετικό πλαίσιο

Α.Ν. 1846/1951

Εγκ. ΙΚΑ 164/1984

Εγκ. ΙΚΑ 104/1988

Εγκ. ΙΚΑ 29/1991
Κόστος σε ευρώ Μηδενικό κόστος
Αρμόδια αρχή Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης(τ. Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Επιδότηση Ασθενείας από τον Ε.Φ.Κ.Α σε ασφαλισμένο μισθωτό, ο οποίος διαγνώστηκε με ασθένεια ή υπέστη ατύχημα εντός η εκτός εργασίας και πληρεί τις προϋποθέσεις.

Σχετική Νομοθεσία


Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο άμεσα ασφαλισμένος μισθωτός, ο οποίος έχει διαγνωστεί με ασθένεια και απουσιάζει από την εργασία του, προσέρχεται ο ίδιος ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου στο Τμήμα Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών (τ. ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ) της περιοχής της κατοικίας του, προσκομίζοντας το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας του και το οικογενειακό, εάν ασφαλίζει προστατευόμενα μέλη, και καταθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Εισιτήριο-Εξιτήριο από Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Αναρρωτική άδεια ασθενείας του θεράποντος ιατρού σφραγισμένη από συμβεβλημένο ελεγκτή γιατρό δημόσιου ιδρύματος, Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνει και υπογράφει ο ίδιος για τη διακοπή της απασχόλησης, Βεβαίωση Εργοδότη για διακοπή απασχόλησης και Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό της επιδότησης.

Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται από τον Μισθωτό

Υπεύθυνη Δήλωση Μισθωτού

Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται από τον Εργοδότη του Μισθωτού

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη [2]

Παράβολα που απαιτούνται, και που καταβάλλονται

Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας και Οικογενειακό(αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη) Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Εισιτήριο-Εξιτήριο Νοσοκομείου(εφόσον υπάρχει) Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Ιατρική Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού /Γνωμάτευση Ανικανότητας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένου Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ) με πρώτο δικαιούχο τον άμεσα ασφαλισμένο Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Φυσική παρουσία του άμεσα ασφαλισμένου στο Τμήμα Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών της περιοχής της κατοικίας του ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου και Υποβολή Αίτησης Επιδότησης Ασθενείας Α.Ν 1846/51

Εγκ. 164/84

Εγκ. 104/88

Εγκ. 29/91

Ασφαλισμένος-Μισθωτός 10 λεπτά
2 Παραλαβή Αίτησης και Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών Α.Ν.1846/51

Εγκ. 164/84

Εγκ. 104/88

Εγκ. 29/91

Υπάλληλος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών 10 λεπτά
3 Καταχώρηση της Αίτησης του ασφαλισμένου στο Ο.Π.Σ και λήψη μοναδικού Αριθμού Αίτησης από το σύστημα Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών
4 Έλεγχος μέσω Ο.Π.Σ δικαιώματος χορήγησης της παροχής εφόσον η ασφαλιστική ιστορία του ασφαλισμένου είναι ενημερωμένη Ο.Π.Σ 2 λεπτά
5 Χειρόγραφος έλεγχος όταν το σύστημα δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία για τον πλήρη αυτόματο έλεγχο δικαιώματος Α.Ν.1846/51

Εγκ. 164/84

Εγκ. 104/88

Εγκ. 29/91

Υπάλληλος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών 10 λεπτά
6 Υπολογισμός ποσού επιδόματος μέσω Ο.Π.Σ μέσω της οθόνης ¨"Διαχείριση Απόφασης Επιδόματος Ασθενείας" Ο.Π.Σ 2 λεπτά
7 Χειρόγραφος υπολογισμός ποσού λόγω έλλειψης στοιχείων για τον πλήρη αυτόματο υπολογισμό του ποσού Α.Ν.1846/51

Εγκ. 164/84

Εγκ. 104/88

Εγκ. 29/91

Υπάλληλος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών 15 λεπτά
8 Καταχώρηση της Απόφασης στο Ο.Π.Σ μέσω της οθόνης "Διαχείριση Απόφασης Επιδότησης Ασθενείας και λήψη μοναδικού Αριθμού Απόφασης από το σύστημα Υπάλληλος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών 5 λεπτά
9 Εκτύπωση Εγκριτικής, Εν μέρει Εγκριτικής ή Απορριπτικής Απόφασης Επιδότησης Ασθενείας Α.Ν.1846/51

Εγκ. 164/84

Εγκ. 104/88

Εγκ. 29/91

Υπάλληλος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών 10 λεπτά
10 Υπογραφή Απόφασης από τον εισηγητή υπάλληλο Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών 2 λεπτά
11 Οριστικοποίηση, Έγκριση και Υπογραφή της Απόφασης Επιδότησης Ασθενείας Διοικητική Πρακτική Διευθυντής ή Προϊστάμενος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών 5 λεπτά
12 Κοινοποίηση της Απόφασης Επιδότησης Ασθενείας στο Μισθωτό- Ασφαλισμένο Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Τμήματος Παροχών Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών 2 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Σε περίπτωση έκδοσης Απορριπτικής Απόφασης Επιδότησης Ασθενείας, ο επιδοτούμενος ασφαλισμένος δύναται να υποβάλει ένσταση μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της Απορριπτικής Απόφασης, στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.) του Υποκαταστήματος Ε.Φ.Κ.Α Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Νοσηλευτικά Ιδρύματα( Βεβαιώσεις από Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), Ο.Α.Ε.Δ ( Βεβαίωση ανεργίας, εάν έχει τις προϋποθέσεις επιδότησης αλλά δεν βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση)

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.