Επισκόπηση πρωτοβάθμιων ελέγχων του ΙΚΥ σε δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επισκόπηση πρωτοβάθμιων ελέγχων του ΙΚΥ σε δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων
Σε ποιους παρέχεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΚΥ
Νομοθετικό πλαίσιο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις Εθνικές Αρχές του προγράμματος Erasmus+
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 30
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Με την ανωτέρω υπηρεσία η Εθνική Αρχή του προγράμματος Erasmus+ κάνει επισκόπηση των πρωτοβάθμιων ελέγχων που διεξάγει το ΙΚΥ στους δικαιούχους του προγράμματος με σκοπό την καλύτερη δυνατή υλοποίησή του.

Σχετική Νομοθεσία

Κανονισμός 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το πρόγραμμα Erasmus+ 2014/2020

Ορισμός Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2014-2020, με αρ. 194858/ΙΑ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3350/τ. Β'/30-12-2013)

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις Εθνικές Αρχές του προγράμματος Erasmus+

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά και έντυπα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ενημέρωση από το ΙΚΥ για επικείμενη διεξαγωγή πρωτοβάθμιου ελέγχου σε δικαιούχο του προγράμματος Erasmus+
2 Απόφαση σε επίπεδο Διεύθυνσης για τη συμμετοχή ή μη στον έλεγχο και του στελέχους του Τμήματος που θα συμμετέχει
3 Ενημέρωση του ΙΚΥ για τη συμμετοχή ή μη στελέχους της υπηρεσίας
4 Αποστολή από το ΙΚΥ των σχετικών με τον έλεγχο εγγράφων (επικοινωνία με το φορέα, ερωτηματολόγια)
5 Διεξαγωγή ελέγχου με συμμετοχή μέλους της Εθνικής Αρχής
6 Σύνταξη προσχεδίου έκθεσης με χρήση σημείων αναφοράς (εντός 20 ημερών από τη διεξαγωγή του ελέγχου)
7 Αποστολή έκθεσης στο ΙΚΥ για σχόλια (εντός 10 ημερών από την αποστολή του προσχεδίου έκθεσης)
8 Παραλαβή σχολίων ΙΚΥ
9 Κατάρτιση τελικής έκθεσης
10 Κοινοποίηση τελικής έκθεσης στο ΙΚΥ
11 Συμπερίληψη της τελικής έκθεσης στο October Report
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.