Επιστημονική Ανάθεση Ιατρού με ειδικότητα σε τμήμα της Κλινικής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιστημονική Ανάθεση Ιατρού με ειδικότητα σε τμήμα της Κλινικής
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας
Σε ποιους παρέχεται Ιδιωτικές Κλινικές
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ. 247/91 ΦΕΚ 93 Τ.Α. /21-06-1991 ,

Π.Δ. 198/2007,Π.Δ.517/91 ΦΕΚ 202 Τ.Α.
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 17 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Από τον αιτούντα
2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3 Τίτλος ειδικότητας τουλάχιστον με τριετή άσκηση (εξαίρεση με το άρθρο 7 του Π.Δ. 198/2007)
4 Ποινικό μητρώο Από την Υπηρεσία μας.
5 Βεβαίωση εγγραφής στο σύλλογο Από τον αιτούντα
6 Υπεύθυνη δήλωση αν κατέχει άλλες θέσεις

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έλεγχος πληρότητας φακέλλου-προτωκόλληση

Π.Δ.517/91 ΦΕΚ 202 Τ.Α. /24-12-1991 άρθρα 9,10,11,12)

Π.Δ. 247/91 ΦΕΚ 93 Τ.Α. /21-06-1991 (άρθρα 8,9) 

Υπάλληλος 1 ημέρα
2 Αναλυτικός έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών- κ.λ.π. στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη Υπάλληλος 2-3 ημέρες
3 Αναζήτηση ποινικού μητρώου Υπάλληλος 1 βδομάδα
4 Σύνταξη απόφασης , υπογραφή από υπάλληλο και διευθυντή Υπάλληλος-Δ/ντής 1 ημέρα
5 Υπογραφή Γενικού δ/ντή 1 ημέρα
6 Διαβίβαση και υπογραφή Περιφερειάρχη 2-3 ημέρες
7 Ανάρτηση στη διαύγεια, δημιουργία αντιγράφων και υπογραφές-διεκπεραίωση 1 ημέρα

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία