Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Σύστημα σήμανσης ,  καταγραφής και επιτήρησης  μετακινήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Καταλόγους  εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
 2. Σήμανση  των αιγοπροβάτων
 3. Μητρώα εκμεταλλεύσεων
 4. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων
 5. Έγγραφα  κυκλοφορίας -πιστοποιητικά

Σχετική Νομοθεσία

 • Π.Δ. 84/1995 52 Α΄" Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων , σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/102/ΕΟΚ ".
 • ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του ΚΑΝ (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ [1]
 • ΚΥΑ αριθ. 263493/2004 ΦΕΚ 1253 Β΄ " Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλευσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου" [2]

Αλλα χρησιμοποιούμενα εντυπα

 • Κωδικοποίηση ΚΥΑ αριθ. 263493/2004 [3]
 • ΟΔΗΓΙΑ 64/432/ΕΟΚ " περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών ". [4]
 • ΟΔΗΓΙΑ 92/102/ΕΟΚ " για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων " [5]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση για χορήγηση ειδικού Κωδικού εκμετάλλευσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
2
3

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο κάτοχος των ζώων υποβάλλει αίτηση για εγκριση της ποσότητας και τον αριθμό των ενωτίων τύπου Ι και τύπου ΙΙ που πρόκειται να αγορασθούν αρθρο 7 της ΚΥΑ 263493/2004 Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ Αυθημερόν
2 Τοποθέτηση με ευθύνη ιδίου του κατόχου των ενωτίων Ο ιδιος ο κτηνοτρόφος
3 Τήρησης μητρώου εκμετάλλευσης ηλεκτρονικό η χειρόγραφο υποχρεωτική αρθρο 8 της ΚΥΑ 263493/2004
4 Ηλεκτρονική καταγραφή στη βάση δεδομένων αρθρο 9 της ΚΥΑ 263493/2004 Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ
5 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της ΚΥΑ 263493/2004 Κτηνοτρόφος

Κτηνίατρος

Χορήγηση ειδικού Κωδικού εκμετάλλευσης
5 Εκδοση εγγράφων κυκλοφορίας- Υγειονομικών Πιστοποιητικών αρθρο 9 της ΚΥΑ 263493/2004 Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ
6
7

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • ΔΑΟΚ
 • Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Δήμοι.