Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)

Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/2013)
Κόστος σε ευρώ 100€

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά την θεώρηση επαγγελματικών αδειών Χειριστή Μηχανημάτων έργου.

Σχετική Νομοθεσία

Υποβολή έντυπης αίτησης 

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

100 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας).

Υπόχρεοι

Α/Α Κάτοχοι άδειας:
1 Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας Α΄ ή Β΄ ομάδας
Παρατηρήσεις
  • Στην περίπτωση που ο Χειριστής Μηχανημάτων Έργου απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας Περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας.
  • Όταν οι ανωτέρω αδειούχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση.
  • Η προβλεπόμενη θεώρηση γίνεται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Παράβολο 100 € (βλέπε παρατηρήσεις) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Ο ενδιαφερόμενος οφείλει επίσης:

(α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή

(β) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή

(γ) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β).

Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) , δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία. 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
Παρατηρήσεις
  • Η προβλεπόμενη θεώρηση γίνεται εντός 6 μηνών από τη λήξη της οκταετίας
  • Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ξεπεράσει τους 6 μήνες από τη λήξη της οκταετίας αλλά όχι το 1 έτος, το κόστος του παραβόλου ανέρχεται στα 200 €
  • Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ξεπεράσει το ένα 1 έτος από τη λήξη της οκταετίας αλλά όχι τα 5 το κόστος του παραβόλου ανέρχεται στα 400 €
  • Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ξεπεράσει τα 5 έτη, η άδεια ανακαλείται και προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
4 Θεώρηση άδειας ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα