Θεώρηση Βιβλίου Αποθήκης Γάλακτος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Θεώρηση Βιβλίου Αποθήκης Γάλακτος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013)

Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Βιβλίο Αποθήκης τηρείται σε ημερήσια βάση από τις επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, για όλες τις κατηγορίες εγχώριου ή εισαγόμενου γάλακτος που αγοράζουν. Είναι αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρείται από τα κατά τόπους Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 35 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρονακτικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Το Βιβλίο Αποθήκης είναι αριθμημένο κατά σελίδα και διαμορφωμένο σύμφωνα με το άρθρο 35 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Βιβλίο Αποθήκης Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος
2 Έλεγχος Υποβληθέντων Δικαιολογιτικών Αρμόδιος Υπάλληλος
3 Θεώρηση Βιβλίου Αποθήκης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.