ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

[ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.)]

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1) Άρθρο  22  του  ν. 2367/1953 (Α΄82)  «Περί τίτλων κυριότητος,  ταξινομήσεως, αδειών  κυκλοφορίας  και  φορολογίας αυτοκινήτων», όπως ισχύει,

2) άρθρο 28 του ν. 2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»,  όπως ισχύει,

3) άρθρο 36  του  ν. 2093/1992 (Α΄181) «Διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  φορολογία  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως ισχύει,

4) αριθ. Τ.990/362/ΠΟΛ 70/29-03-1984 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών «Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που έχουν κλαπεί»,

5) αριθ. Δ.ΤΕΦ Β 1051842 ΕΞ2013/22-03-2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας «Ακινησίες οχημάτων»,

6) αριθ. ΔΕΕΦ Β 1040412 ΕΞ 2016/10-03-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας «Θέση  ή μη οχημάτων σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας  από  Μικτά  Κλιμάκια  Ελέγχου  του ν. 3446/2006»,

7) ΠΟΛ.1128/05-07-2018 (ΑΔΑ: 7Υ8Υ46ΜΠ3Ζ-ΚΓ2) εγκύκλιος του  Διοικητή της  Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το έτος 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας Ι.Χ. οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού»,

8) Κεφάλαιο  Α΄ «Σύσταση  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων»  του Μέρους  Πρώτου   του  ν. 4389/27-05-2016 (Α΄94 ), όπως ισχύει,

9) αριθ.  Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968  και 1238) απόφαση του Διοικητή της  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) », όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και

10) αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β΄2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
     
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Εφαρμογής  Έμμεσης  Φορολογίας.  
 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  
     
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  Θέση σε ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.).  
     
ΣΚΟΠΟΣ: Η φορολογική ελάφρυνση των πολιτών, οι οποίοι δύνανται να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, είτε για λόγους οικονομικής αδυναμίας, είτε για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ολοσχερής καταστροφή, κλοπή), προκειμένου να μην καταβάλλουν τα Τέλη  Κυκλοφορίας ή προκειμένου να μην χρεώνονται με τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ακόμα και αν έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας (με απανωτές θέσεις σε ακινησία οχημάτων μεγάλου κυβισμού, εντός του έτους).  
     
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η  παρακολούθηση  των  ακινησιών οχημάτων Ε.Ι.Χ. και  μάλιστα  χωριστά  των εκούσιων και  των  αναγκαστικών ανά έτος.  
     
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θέση σε ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων Ε.Ι.Χ. και  μοτοσυκλετών, με κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φορολογίας εισοδήματος), από τον ιδιοκτήτη/κάτοχο δήλωσης ακινησίας, συνοδευομένη από τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτών και καταχώρηση της ακινησία στο Πληροφοριακό  Σύστημα  Οχημάτων (Π.Σ.Ο.).

Περαιτέρω καταχωρούνται  στο Π.Σ.Ο. οι  αναγκαστικές   ακινησίες (για λόγους  ανωτέρας βίας, κλοπής, υπεξαίρεσης) μετά από την προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ., των σχετικών δικαιολογητικών.

 
     
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Εξαιρετικά μεγάλη η συχνότητα εφαρμογής της διαδικασίας σε καθημερινή βάση, τόσο λόγω των νομοθετικών διατάξεων  που εφαρμόζονται , κυρίως από το 2014 κι εντεύθεν, για τις  μερικές  άρσεις  ακινησίας και την καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας, αλλά κυρίως  λόγω αποφυγής του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, για τα οχήματα μεγάλου κυβισμού  με τις απανωτές  θέσεις  σε  ακινησία-άρσεις  ακινησίας.  
ΒΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Α/Α Τίτλος Βήματος Περιγραφή Αρμόδια Μονάδα Εμπλεκόμε-νες Εξωτερικές της Αρμόδιας Δ/νσης Μονάδες Παραλήπτες των αποτελε-σμάτων ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνήθης Χρόνος Διεκπε-ραίωσης Προαπαι-

τούμενο

(βήμα)

 
Τίτλος Εγγράφου /Αρχείου Έντυπη Ηλεκτρο-νική Τυποποιη-μένο  
1. Έλεγχος- Παραλαβή  της Δήλωσης ακινησίας οχήματος.  α) Ελέγχεται η ταυτοπροσωπία (ιδιοκτήτης ή ένας εκ των συνιδιοκτητών) του περιεχομένου της δήλωσης ακινησίας και των στοιχείων κυκλοφορίας που συνυποβάλλονται. Εφόσον πρόκειται για αναγκαστική ακινησία γίνεται και έλεγχος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. σε περίπτωση υπεξαίρεσης του οχήματος απαιτείται δικαστική απόφαση, σε περίπτωση κλοπής σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές,  κλ.π.).

Δεν τίθενται σε ακινησία οχήματα που τους έχει χορηγηθεί άδεια, με τίτλο «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» και

β) Παραλαμβάνεται –Πρωτοκολλείται από τη Δ.Ο.Υ. η δήλωση ακινησίας μετά των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες), εφόσον πρόκειται για εκούσια ακινησία.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για αναγκαστική ακινησία παραλαμβάνονται μετά της δήλωσης ακινησίας  και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τον λόγο  της αναγκαστικής ακινησίας του οχήματος.

-Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης   και  Σχέσεων  με τους  Φορολογουμένους της   Δ.Ο.Υ.

-Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.

- - Δήλωση Ακινησίας. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 10  λεπτά -  
2. Καταχώρηση της Δήλωσης Ακινησίας.  Καταχωρείται  η ακινησία  στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.). Εάν πρόκειται για αναγκαστική ακινησία καταχωρείται και ο λόγος που την προκάλεσε.

Επίσης, καταχωρείται  και σε χειρόγραφο βιβλίο παρακολούθησης των ακινησιών (κατ’ αύξοντα αριθμό που αναγράφεται και στο σώμα της δήλωσης ακινησίας).

-Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης  και Σχέσεων  με  τους Φορολογουμένους

της  Δ.Ο.Υ.

Π.Σ.Ο. - Δήλωσης ακινησίας. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15  λεπτά 1  
3. Αρχειοθέτησηση  υποβληθέντων στοιχείων.  Αρχειοθετούνται  και φυλάσσονται  τα υποβληθέντα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας  και πινακίδες). -Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης   και  Σχέσεων  με τους Φορολογουμένους της  Δ.Ο.Υ. - - Στοιχεία  κυκλοφορίας (πινακίδες,

άδεια κυκλοφο-ρίας)  και λοιπά στοιχεία των οχημάτων που τίθενται σε ακινησία.

- - ΝΑΙ  
Σύνολο Χρόνου 25 λεπτά