ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 3 Ν.3213/2003

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 3 Ν.3213/2003
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Με την κατάσταση (κατάλογο) που αποστέλλεται (ήδη καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στο Π.Σ. "ΠΟΘΕΝ" )τον Φεβρουάριο κάθε έτους από την Περιφέρεια, ενημερώνεται η Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, για τους υποχρέους σε δήλωση πόθεν έσχες, όσον αφορά τις Περιφέρειες.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 3213/03 (ΦΕΚ 309 Α’/31-12-03)

Άρθρα 222 έως 230 και 253 του Ν. 4281/2014 ΦΕΚ Α 160/8.8.2014

Άρθρα 172 έως 177 του Ν. 4389/16, ΦΕΚ-94 Α/27-5-16

Τρόπος διεκπεραίωσης

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, στα αρμόδια όργανα ελέγχου κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων. Ο κατάλογος συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής για τον Περιφερειάρχη και από τον Περιφερειάρχη στις λοιπές περιπτώσεις. Το αρμόδιο όργανο ελέγχου μπορεί να ζητά από οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει στοιχεία για πρόσωπα που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, κατάλογο των οικείων προσώπων.

  Οι Διευθύνσεις Διοικητικού της Περιφέρειας οφείλουν να συντάσσουν την κατάσταση υποχρέων, η οποία με βάση τις νέες, προαναφερόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνει όλες τις ως άνω κατηγορίες, εκτός του Περιφερειάρχη, για τον οποίον η αρμοδιότητα έχει περιέλθει πλέον στον Πρόεδρο της Βουλής.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΟΜΗ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.3213/2003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ...

Α.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ….
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 'ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ'ΚΤΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

'ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ'ΛΗΞΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

'ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ'ΔΙΑΤΑΞΗ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αποφάσεις ανακήρυξης Αντιπεριφερειαρχών Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Αποφάσεις ανακήρυξης Περιφερειακών Συμβούλων Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Αποφάσεις ορισμού προϊσταμένων οργανικών μονάδων Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών έργων, προμηθειών, υπηρεσιών Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
5 Αποφάσεις ορισμού εξεταστών οδηγών Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρόσκληση από το τμήμα προσωπικού κάθε Περιφερειακής Ενότητας προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες, για σύνταξη και αποστολή επί μέρους καταλόγων υποχρέων της κάθε Διεύθυνσης Άτυπη διαδικασία Εύλογος χρόνος, ώστε να είνα δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος Φεβρουαρίου
2 Έκδοση οίκοθεν πρωτοκόλλου και αποστολή στους καθ'ού απευθύνεται. Τμήμα Γραμματείας Άμεσα
3 Έλεγχος του αιτήματος από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες και σύνταξη επί μέρους καταλόγου υποχρέων. Άτυπη διαδικασία Όλες οι Διευθύνσεις για τους υπόχρεους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για τους υπόχρεους - μέλη επιτροπών διαγωνισμών έργων και τους επιβλέποντες μηχανικούς, η Διεύθυνση Μεταφορών κι Επικοινωνιών για τους υπόχρεους εξεταστές οδήγησης, το Τμήμα Προμηθειών για τους υπόχρεους - μέλη επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου για τον προϊστάμενο και τους υπαλλήλους του Εύλογος χρόνος, ώστε να είνα δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος Φεβρουαρίου
4 Πρωτοκόλληση των απαντήσεων και χρέωση στο Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Γραμματείας Άμεσα
5 Σύνταξη της κατάστασης (καταλόγου) υποχρέων, βάσει των αποσταλέντων στοιχείων, από το Τμήμα Προσωπικού κάθε Περιφερειακής Ενότητας Αρχή

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Αριθμ. 1137Γ/16-12-13  : Κατάλογοι ελεγχομένων προσώπων.

Εύλογος χρόνος, ώστε να είνα δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος Φεβρουαρίου
6 Σύνταξη ενημερωτικού εγγράφου για τους υπόχρεους υπαλλήλους Άτυπη διαδικασία Άμεσα
7 Έκδοση οίκοθεν πρωτοκόλλου και αποστολή στους καθ'ού απευθύνεται. Άτυπη διαδικασία Τμήμα Γραμματείας Άμεσα
8 Αποστολή έγγραφης ειδοποίησης στους υπόχρεους, ώστε να λάβουν γνώση της υποχρέωσης Άτυπη διαδικασία Άμεσα
9 Πιθανή υποβολή αντιρρήσεων Άτυπη διαδικασία Εύλογος χρόνος, ώστε να είνα δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος Φεβρουαρίου
10 Σε περίπτωση αποδοχής των αντιρρήσεων: διόρθωση του καταλόγου Άτυπη διαδικασία Εύλογος χρόνος, ώστε να είνα δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος Φεβρουαρίου
11 Σε περίπτωση μη αποδοχής των αντιρρήσεων ή μετά την διόρθωση του καταλόγου, συντάσσεται διαβιβαστικό για το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και επισυνάπτεται ο κατάλογος Άτυπη διαδικασία Άμεσα
12 Έκδοση πρωτοκόλλου και αποστολή του καταλόγου στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Άτυπη διαδικασία Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Άμεσα
13 Παραλαβή και πρωτοκόλληση των καταστάσεων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Άμεσα
14 Σύνταξη Ενιαίου Καταλόγου από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εύλογος χρόνος, ώστε να είνα δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος Φεβρουαρίου
15 Υπογραφή του Ενιαίου Καταλόγου από τον Περιφερειάρχη Άρθρο 1 παρ.3 του Ν. 3213/03 Εύλογος χρόνος, ώστε να είνα δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος Φεβρουαρίου
16 Καταχώριση των

στοιχείων των υπόχρεων (Σύνταξη Καταλόγων Υποχρέων Προσώπων σε ΔΠΚ) ηλεκτρονικά μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος “ΠΟΘΕΝ” από την Διεύθυνση Διοίκησης

ΥΠΟΙΑΝΤ

63373/15-6-16 : Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Γενική Γραμματεία ΠληροφοριακώνΣυστημάτων. Πληροφοριακό Σύστημά ¨ΠΟΘΕΝ" Εύλογος χρόνος, ώστε να είνα δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος Φεβρουαρίου
17 Οριστικοποίηση του καταλόγου από την Διεύθυνση Διοίκησης Αριθμ. 1846 οικ./16 (ΦΕΚ

3300 Β/13-10-2016): Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

Γενική Γραμματεία ΠληροφοριακώνΣυστημάτων. Πληροφοριακό Σύστημά ¨ΠΟΘΕΝ" 'Αμεσα
18 Αποστολή του καταλόγου στις ελέγχουσες αρχές Αριθμ. 1846 οικ./16 (ΦΕΚ

3300 Β/13-10-2016): Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

  1. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
  2. Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Έως το τέλος Φεβρουαρίου

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς