Καταβολή Επιχορήγησης Επένδυσης των Επενδυτικών Νόμων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταβολή Επιχορήγησης Επένδυσης των Επενδυτικών Νόμων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3908/2011, όπως ισχύει
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκταμίευση επιχορήγησης Δημοσίου και καταβολή επιχορήγησης επένδυσης στο φορέα της επένδυσης,

α) μετά την πιστοποίηση δαπανών από το Π.Ο.Ε. και την υποβολή στην Υπηρεσία (ΔΙΑΠ) της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου:

- Ενδιάμεσος έλεγχος με πιστοποίηση τουλάχιστον του 50% του εγκεκριμένου κόστους της επένδυσης και

- Τελικός έλεγχος με πιστοποίηση του 100% του εγκεκριμένου κόστους της επένδυσης.

β) μετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για καταβολή προκαταβολής (μέχρι 50% ή και σύμφωνα με την κατά περίπτωση κείμενη νομοθεσία) επιχορήγησης δημοσίου.

Εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες παραπάνω κατά περίπτωση προϋποθέσεις, υποβάλλεται αίτημα πληρωμής από το φορέα της επένδυσης στην Υπηρεσία (Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΔΙ.Α.Π.)

Σχετική Νομοθεσία

  1. N.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Ν.4146/2013
  3. Π.Δ.33/2011
  4. Π.Δ.35/2011
  5. Π.Δ.158/2013
  6. Π.Δ.35/2014
  7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τρόπος διεκπεραίωσης

Γίνεται ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος πληρωμής, μέσω του ΠΣΚΕ.

Υποβάλλεται το αίτημα πληρωμής, σε έντυπη μορφή (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης) και παραλαμβάνεται από το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών/Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Στη συνέχεια το αίτημα πληρωμής παραλαμβάνεται από τον υπόλογο διαχειριστή του έργου, προκειμένου να γίνει ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών, που συννημένα υποβάλλονται με το αίτημα πληρωμής.

Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών πληρωμής, εκδίδεται απόφαση Περιφερειάρχη για την καταβολή της επιχορήγησης Δημοσίου στο φορέα της επένδυσης, η οποία αναρτάται στο Διαύγεια.

Η διαδικασία πληρωμής γίνεται μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ, με ηλεκτρονική πληρωμή στον λογαριασμό του φορέα της επένδυσης.

Ο υπόγολος διαχειριστής του έργου μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πληρωμής, αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) τη διαβίβαση δικαιολογητικών ηλεκτρονικής πληρωμής (με συνημμένα διοικητικά έγγραφα και δικαιολογητικά ηλεκτρονικής πληρωμής), αποστέλλοντας κοινοποίηση στο φορέα της επένδυσης.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται παράβολα.

Δικαιολογητικά

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας/Κωδικοποιημένο Καταστατικό

ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις

Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
2 Στις περιπτώσεις προκαταβολής της επιχορήγηση έναντι εγγυητικής (προαιρετικό):

Τροποποιήσεις Καταστατικού που αφορούν στην καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής με αύξηση κεφαλαίου ή

ΦΕΚ ΑΜΚ - Πιστοποίησης Καταβολής ΑΜΚ για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
3 Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
4 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί:

- Μη πτώχευσης / Μη αίτησης για πτώχευση / Μη θέσης σε διαδικασία Πτώχευσης

- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης

- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση

Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
5 Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης)

σε δύο (2) αντίγραφα

Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
6 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
7 Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π., 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΑΦΜ: ................

ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Λήψη επιχορήγησης βάσει τη υπ.αρ. ....../......../....../...../Ε/Ν.3299/2011/xx-xx-20xx

ή ....../......../...../Σ/Ν.3908/2011/xx-xx-20xx

Απόφασης Υπαγωγής/Ολοκλήρωσης και Πιστοποίησης Έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδυτικού Σχεδίου (συμπληρώνεται αναλόγως με την περίπτωση)

ΠΟΣΟ: (συμπληρώνεται το ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης / προκαταβολής επιχορήγησης)

Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
8 -Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:

Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ)

-Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:

Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων

-Εάν ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις:

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ δημόσια υπηρεσία

Στα οποία να δηλώνεται:

α) ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε Τράπεζα και β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης

Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
9 Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)
10 ....................................................... Κατάθεση από τον αιτούντα (μέσω ΠΣΚΕ)

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.