Καταστατικός έλεγχος εσόδων δήμων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Καταστατικός έλεγχος εσόδων δήμων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον  έλεγχο των εσόδων του Γραφείου Εσόδων του Τμήματος Ταμείου της  Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, όπως προβλέπεται  από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, με αντικειμενικό στόχο την καλύτερη και πιο αποτελεσματική παρακολούθηση  των εσόδων του Ταμείου.

Σχετική Νομοθεσία

5.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.1.1 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

5.1.2 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

5.1.3 Ν.3463/2006

5.1.4 Ν.4152/2013

5.1.5 N. 2472/1997

5.1.6 και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

3.1 Επιμελείται:

- τον έλεγχο των καθημερινών εισπράξεων  με τη βοήθεια των αρμόδιων υπάλληλων που ορίζονται γι’ αυτό το σκοπό από τον Π/Τ.

- την παραλαβή και εξόφληση τραπεζικών επιταγών από κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών οι  οποίες εισέρχονται στο Τμήμα,  από το Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων.

-απαντήσεις σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος σε διάφορα αιτήματα οφειλετών σε σχετικές αιτήσεις.

 

3.2 Παρακολουθεί:

- σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τ/Τ που ελέγχουν  τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου τις καταθέσεις διαφόρων οφειλετών  με σκοπό την διεκπεραίωση τους με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τους αρμόδιους εισπράκτορες του Δήμου ή με την έκδοση γραμματίων είσπραξης.

 

3.3 Υπογράφει τα Τριπλότυπα Αποδεικτικά Παραλαβής από τα Γραμμάτια που εκδίδονται και από τους χρηματικούς  καταλόγους που βεβαιώνονται υπό τη στενή έννοια από το  Γ/Ε.

Η Υπηρεσία διατηρεί με ευθύνη του Τμήματος πλήρες αρχείο όλων των δραστηριοτήτων του.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Διπλότυπα είσπραξης ,Γραμμάτια είσπραξης, Τριπλότυπα αποδεικτικά παραλαβής, 

Μηνιαίο απόσπασμα εισπράξεων  (μηχανογραφημένο ή χειρόγραφο)

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Έλεγχος καθημερινών Εισπράξεων

Τα γραμμάτια παραλαβής εισπράξεων και τα τριπλότυπα αποδεικτικά παραλαβής που τα συνοδεύουν, για κάθε εισπράκτορα, μαζί με τα διπλότυπα είσπραξης, προσκομίζονται στον ΥΥΔ – Ελεγκτή Εσόδων, ο οποίος τα ελέγχει και συνυπογράφει στη σφραγίδα κλεισίματος στα διπλότυπα είσπραξης, στα ημερήσια συγκεντρωτικά δελτία είσπραξης (για τους μη μηχανογραφημένους εισπράκτορες) και στο τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής το οποίο συνοδεύει το γραμμάτιο είσπραξης του κάθε εισπράκτορα. Αν κάποιος εισπράκτορας ακυρώσει κάποιο διπλότυπο είσπραξης, θέτει πάνω σ’  αυτό σφραγίδα ακύρωσης σε όλα τα αντίτυπα του (είτε είναι χειρόγραφο είτε μηχανογραφημένο) και υπογράφεται από τον ίδιο, τον ΥΥΔ και τον Δ/Τ για να παραμείνει στο αρχείο με τα διπλότυπα είσπραξης που παραδίδει.

Τέλος κατά το ημερήσιο κλείσιμο του ταμείου από τον ΥΥΔ  της Διαδικασίας Είσπραξη Ημερησίων Τακτοποιητέων Εισπράξεων, αφού μετρηθούν οι εισπράξεις (χρήματα και επιταγές) και συμφωνηθούν με τα εκδοθέντα γραμμάτια είσπραξης της ημέρας για να κατατεθούν εν συνεχεία στην τράπεζα στον κεντρικό  λογαριασμό του Δήμου, υπογράφεται από τον Δ/Τ το γραμμάτιο συμψηφιστικής διαχείρισης και το τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής είσπραξης που το συνοδεύει καθώς και το ημερήσιο συγκεντρωτικό δελτίο εισπράξεων (κατάσταση διαχειριστή). Ο ΥΥΔ υπογράφει στο τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής του γραμματίου είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης. Τα καταθετήρια με τα γραμμάτια είσπραξης ελέγχονται την επόμενη μέρα από τους ΥΥΔ Παρακολούθησης Ταμειακών Λογαριασμών για τη συμφωνία με τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς. 

Επίσης στο τέλος κάθε μήνα οι εισπράκτορες καταθέτουν για έλεγχο στον ΥΥΔ το μηνιαίο απόσπασμα εισπράξεων τους  (μηχανογραφημένο ή χειρόγραφο ανάλογα με το είδος της είσπραξης)  στο οποίο αναφέρονται οι ημερομηνίες με τις αντίστοιχες  εισπράξεις τους, το οποίο υπογράφεται από το ΥΥΔ και τον Δ/Τ μαζί με το έντυπο  της ανακεφαλαίωσης του μήνα που υπογράφεται από τον ΥΥΔ.  

Υπάλληλος Ταμείου
2 Παρακολούθηση

και διεκπεραίωση καταθέσεων από οφειλέτες  στον κεντρικό λογαριασμό του ΔΘ.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΤΤ παρακολουθούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΔΘ και ενημερώνουν τον ΥΥΔ Ελεγκτή Εσόδων με εκτύπωση της κίνησης του λογαριασμού δια μέσω e-banking, για τις καταθέσεις οφειλετών. Ο ΥΥΔ  Ελεγκτής Εσόδων ανάλογα με την οφειλή ενημερώνει το αρμόδιο Τμήμα από το οποίο προέρχεται η εγγραφή – οφειλής, ώστε να εκδώσει βεβαιωτικό σημείωμα με το οποίο θα εισπραχθεί το ποσό της κατάθεσης από το Ταμείο ή εάν πρόκειται για βεβαιωμένη οφειλή η είσπραξη διεκπεραιώνεται  απ’ ευθείας  στο Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση ο επιμελητής εισπράξεων λαμβάνει αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού ή του καταθετηρίου   και αφού σημειώσει τον αριθμό του διπλοτύπου με το οποίο το εισέπραξε, παραδίδει το αντίγραφο στους ΥΥΔ κεντρικής διαχείρισης εσόδων  ώστε να είναι ενήμεροι για τις τακτοποιητέες  εισπράξεις της ημέρας. Όταν τα καταθετήρια αφορούν ποσά για τα οποία πρέπει να εκδοθούν γραμμάτια είσπραξης,  ενημερώνονται οι Υπάλληλοι του Ταμείου οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση των γραμματίων είσπραξης.  

Υπάλληλος Ταμείου
3 Παραλαβή και εξόφληση

τραπεζικών επιταγών από κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών

Το TAΜ παραδίδει στον ΥΥΔ μέσω του βιβλίου  εισερχομένων εξερχομένων, τις τραπεζικές επιταγές από κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών, προς εξόφληση  οφειλών διαφόρων οφειλετών του Δήμου, των οποίων δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί. Ο ΥΥΔ παραδίδει τις επιταγές στους Επιμελητές Εισπράκτορες του ΤΤ προς έλεγχο και είσπραξη με τα απαραίτητα διπλότυπα είσπραξης.  

Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διάφοροι Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς

Μητρώα που τηρούνται

7.1 Tυποποιημένα έγγραφα:

Διπλότυπα Είσπραξης, Γραμμάτια Είσπραξης, Τριπλότυπα Αποδεικτικά Παραλαβής,

7.2 Τηρείται φυσικό αρχείο:

 Των διπλοτύπων είσπραξης, των γραμματίων είσπραξης, των γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης, του ημερήσιου συγκεντρωτικού  δελτίου εισπράξεων, των τριπλοτύπων αποδεικτικών παραλαβής, των μηνιαίων αποσπασμάτων των εισπρακτόρων, των καταθετηρίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

7.3 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των μηχανογραφημένων εγγράφων.

7.4.Τήρηση μηχανογραφημένου καθημερινού  βιβλίου εσόδων.