Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ)
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Κινηματογράφου
Σε ποιους παρέχεται Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. Φ1/192329/B3
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ), Πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ή ισότιμων προς αυτές Σχολών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων υπουργείων.

Σχετική Νομοθεσία

Υπουργική απόφαση Υ.Α. Φ1/192329/B3

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15 Νοεμβρίου. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται επικύρωση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση συμμετοχής

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του ενδιαφερομένου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ορισμός Επιτροπής Κατατακτηρίων Ορισμός Επιτροπής Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Συνέλευση Τμήματος Το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
2 Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος. Συνέλευση Τμήματος Το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
3 Αιτήσεις συμμετοχής Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15 Νοεμβρίου. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται επικύρωση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ. Γραμματεία Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου
4 Διενέργεια Εξετάσεων Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους 1-20 Δεκεμβρίου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπουργείο Πολιτισμού για πτυχία της αρμοδιότητάς του.

Μητρώα που τηρούνται

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.