Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ
Από ποιους παρέχεται ΔΑΟΚ
Σε ποιους παρέχεται Αγρότες-Κτηνοτρόφοι
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β
Κόστος σε ευρώ 10euro

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον καταναλωτή

Σχετική Νομοθεσία

  • Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄"Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)" . [1]
  • ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ." αρθρο 56 [2]
  • ΝΟΜΟΣ 3874/2010 ΦΕΚ Α΄151 " Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων " [3]
  • Αρθρο 4 " Όροι και προϋποθέσεις  μεταποίησης, διακίνησης, διάθεσης και έκθεσης  των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής " της Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄ [4]
  • Κ.Υ.Α. 3724/162303/22-12-2014 ΦΕΚ 3438 Β¨ " Εθνικά μέτρα και παρεκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των ΚΝ 853/2004 και ΚΑΝ 852/2004 "[5]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ, μέσα από την επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr). Η Αίτηση Εγγραφής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄75).

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • e-paravol 10euro

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. σύμφωνα με.την παρ. 4 του άρθρου 6 για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας τροφίμωνοικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα εξής

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1. Βεβαίωση από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης ( Πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ ) για το ίδιο έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, Κατάθεση από τον Αιτούντα
2. Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, Κατάθεση από τον Αιτούντα
3. Απόδειξη πληρωμής e−παραβόλου Κατάθεση από τον Αιτούντα
4. Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014, Κατάθεση από τον Αιτούντα
5. Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄ Αρμόδιος υπάλληλος ΚΗΜΟ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής.
2 Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί αντιπαραβολή των στοιχείων του άρθρου 8 που δηλώνονται στην Αίτηση Εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει, καθώς και με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα

στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

του άρθρου 8
3 Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΚΗΜΟ, για την έγκριση ή μη της Αίτησης Εγγραφής του, Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄ μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών

σύμφωνα με την παρ. 4.

4 Αν η Αίτηση Εγγραφής εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο ΚΗΜΟ και με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. α΄ αποστέλλει και τον μοναδικό Αριθμό Εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας.
5 Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. εκδίδει έντυπη Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του. Ο Αριθμός Εγγραφής είναι εξαψήφιος ήτοι ο κωδικός του Νομού και η αύξουσα σειρά εγγραφής σε σύνολο Χώρας, με επιπλέον το γραμματικό πρόθεμα GR. Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄ Διευθυντής ΔΑΟΚ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Διεύθυνση Κτηνιατρικής
  • ΔΑΟΚ Περιφερειακών Ενοτήτων.
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης-Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ΠΕ

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( Πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ ) .