Καταχώριση αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώριση αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Καταχώριση αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού δημόσιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υποβολή αντιγράφων ανάληψης υπηρεσίας ανά σχολικό έτος σε σχολικές μονάδες υπηρέτησης Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Υποβολή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Υποβολή βεβαίωσης υπηρέτησης συζύγου σε δημόσια υπηρεσία (για συζύγους δημοσίων λειτουργών) Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Υποβολή βεβαίωσης εργασίας συζύγου σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα (για συζύγους εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα) Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Υποβολή εντύπου ασφαλιστικών εισφορών συζύγου από διετίας (για συζύγους εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα) Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Υποβολή πιστοποιητικού ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Υποβολή πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
9 Υποβολή βεβαίωσης σπουδών τέκνων Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού από περιοχή σε περιοχή ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5 λεπτά
2 Πρωτοκόλληση αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2 λεπτά
3 Έλεγχος πληρότητας απαιτούμενων δικαιολογητικών ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 15 λεπτά
4 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Ν.3242/2004

Ν.3448/2006

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Υπηρεσίες δημοσίου τομέα 15 λεπτά
5 Δειγματοληπτικός έλεγχος φωτοαντιγράφων σε ποσοστό 5% Ν.4250/2014

Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου υποβληθέντων φωτοαντιγράφων

Υπηρεσίες δημοσίου τομέα 10 λεπτά
6 Καταχώριση υπηρετήσεων τελευταίων ετών

στο ηλεκτρονικό σύστημα e-data center

ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 30 λεπτά
7 Καταχώρηση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ενδιαφερόμενου στο ηλεκτρονικό σύστημα e-data center ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 7 λεπτά
8 Καταχώριση δικαιώματος και περιοχής μετάθεσης συνυπηρέτησης ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5 λεπτά
9 Καταχώριση επιλογών περιοχών μετάθεσης εκπαιδευτικού ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 10 λεπτά
10 Αποθήκευση και καταχώριση αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού στο ηλεκτρονικό σύστημα e-data center ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5 λεπτά
11 Λήψη καταχωρημένης αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού και υπογραφή της από τον καταχωρηστή ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5 λεπτά
12 Αποστολή ηλεκτρονικά καταχωρημένης αίτησης μετάθεσης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5 λεπτά
13 Υπογραφή καταχωρημένης αίτησης μετάθεσης από τον εκπαιδευτικό και ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενδιαφερόμενος
14 Υπογραφή αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5 λεπτά
15 Αρχειοθέτηση υπογεγραμμένης και ηλεκτρονικά καταχωρημένης αίτησης εκπαιδευτικού για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή ΠΔ 50/96

ΠΔ 100/97

Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.