Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας
Σε ποιους παρέχεται Στους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ/γμα 184/1996 ΦΕΚ (Α¨137).
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Καταχώριση και έκδοση βεβαίωσης για την υγειονομική κατάσταση της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ. 184/1996 (ΦΕΚ Α¨137 / 3 Ιουλίου 1996 ) " Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων,σπέρματος,ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται οσον αφορά τους ορους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του παραρτήματος Γ του Π.Δ/τος 420/1993 (ΦΕΚ Α¨179) , σε συμμόρφωση πρός την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ΕΟΚ απόφασης της Επιτροπής..[1]
  2. Π.Δ. 327/1996 ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 221" Προστασία των ζώων κατά την σφαγή και / η τη θανάτωσή τους, σε συμμόρφωση πρός την Οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου". [2]
  3. ΟΔΗΓΙΑ 93/119/ΕΚ " Προστασία των ζώων κατά την σφαγή και / η τη θανάτωσή τους" [3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικό / E-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση καταχώρισης και Εγκρισης [4]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αιτιολογημένη εκθεση Κτηνιάτρου ο οποίος παρακολουθεί και επιβλέπει την μονάδα , στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των ζώων και η υγειονομική κατάσταση αυτών. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Απόφαση αδειοδότησης της εγκατάστασης απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

(Νόμος 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) : Ρυθμίσεις για την Κτηνοτροφία και τις Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αλλες διατάξεις) [5]

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Αρθρο 13.2 Π.Δ/γματος 184/1996 Προιστάμενος τμήματος ΚΑΦΕ
2 Επιτόπια επίσκεψη δύο κτηνιάτρων στην εκτροφή
3 Χορήγηση απόφασης καταχώρησης και εγκρισης της μονάδας γουνοφόρων ζώων Διευθυντής Κτηνιατρικής
4 Ανάρτηση της απόφασης στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" Προιστάμενος τμήματος ΚΑΦΕ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) : Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κατάθεση μαζί με τα δικαιολογητικά της εκδοσης αδειας λειτουργίας της μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων..
Επικοινωνία

  • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax:2461049987/E-mail: z.gakidis@pdm.gov.gr