Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες
Από ποιους παρέχεται ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Σε ποιους παρέχεται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 30 euro

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εξαγωγή τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες

Σχετική Νομοθεσία

 1. Π.Δ/γμα 420/1993 ( ΦΕΚ Α΄179) " Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προιόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ Ελλάδος και αλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα απο τρίτες χώρες σε συμμόρφωση πρός τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (οσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους) 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου,οπως ισχύουν". [1]
 2. ΠΔ 178/2005 - ΦΕΚ 229/Α'/16.9.2005 "Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2004/41 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου". [2]
 3. ΚΑΝ 852/2004/ΕΚ για την Υγιεινή των Τροφίμων. [3]
 4. ΚΑΝ 853/2004/ΕΚ για την Υγιεινή των Τροφίμων ζωικής προέλευσης. [4]
 5. ΚΑΝ 854/2004/ΕΚ για την οργάνωση επισήμων ελέγχων για τρόφιμα ζωικής προέλευσης (του ΚΑΝ 853/2004). [5]
 6. ΚΑΝ 882/2004/ΕΚ για τον Επίσημο Έλεγχο των Τροφίμων & Ζωοτροφών. [6]

Τρόπος διεκπεραίωσης.

Ηλεκτρονικός - e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Αίτηση [7]
 • Πιστοποιητικό για εξαγωγή σύνθετων προιόντων στην Αμερική [8]
 • Πιστοποιητικό εξαγωγής μελιού στην Αυστραλία [9]
 • Πιστοποιητικό εξαγωγής σύνθετων προιόντων για Σερβία [10]
 • Πιστοποιητικό εξαγωγής γαλακτοκομικών προιόντων στη Σερβία [11]
 • Πιστοποιητικό εξαγωγής γαλακτοκομικών προιόντων για ΣΚΟΠΙΑ [12]
 • Πιστοποιητικό εξαγωγής γαλακτοκομικών προιόντων για ΑΛΒΑΝΙΑ [13]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου αξίας 30euro για κάθε πιστοποίηση

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Aίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αναλύσεις οπου απαιτείται Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση Υπάλληλος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Αυθημερόν
2 Προσκόμηση πληρωμής Ηλεκτρονικού παραβόλου Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
3 Επιβεβαίωση πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου Προιστάμενος τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν
4 Δέσμευση ποσού ηλεκτρονικού παραβόλου Προιστάμενος τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν
5 Επιτόπια επιθεώρηση φορτίου Ζωικών προιόντων Προιστάμενος τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν
6 Χορήγηση πιστοποιητικού εξαγωγής Προιστάμενος τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν