Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετική Νομοθεσία

 • ΝΟΜΟΣ 4039/ 2012 ΦΕΚ Ά 15 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.[1]
 • ΚΑΝ 576/2013 " Σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του ΚΑΝ (ΕΚ) 998/2003" [2]
 • ΚΑΝ 577/2013 "για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων ,γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή,τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό ( ΕΕ ) αριθ . 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο [3]
 • Εκτελεστική απόφαση 2011/874/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011 , για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών και κουναβιών καθώς και για τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές και τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων ζώων στην Ενωση.[4]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Πιστοποιητικό εξαγωγής ζώων συντροφιάς[5]
 • Πιστοποιητικό εξαγωγής ενός ζώου συντροφιάς[6]

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Διαβατήριο σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013 στο οποίο να πιστοποιείται η ύπαρξη ισχύοντος αντιλυσσικού εμβολιασμού. [7] Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης

Αντιλυσσικός εμβολιασμός ή επανεμβολιασμός

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με την Απόφαση 2011/874/ΕΕ

4 Γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που συνοδεύει τα ζώα, ότι τα ζώα δεν υπόκεινται σε μετακίνηση που έχει σκοπό την πώληση ή τη μεταβίβαση της κυριότητάς των. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αιτησης Υπάλληλος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Αυθημερόν
2 Εξέταση δικαιολογητικών Επίσημος κτηνίατρος τμήματος ΚΑΦΕ Αυθημερόν
3 Εξέταση των ζώων Επίσημος κτηνίατρος τμήματος ΚΑΦΕ Αυθημερόν
4 Εκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής Επίσημος κτηνίατρος τμήματος ΚΑΦΕ Αυθημερόν

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 1. Εξετάσεις Ιδιώτη κτηνιάτρου
 2. Εμβολιασμός (Οποσδήποτε αντιλυσσικός)
 3. Σήμανση των ζώων συντροφιάς
 4. Καταγραφή
 5. Εφαρμογή προγράμματος αποπαρασιτισμού
 6. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης Εχινοκόκκου-υδατίδωσης