Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1 έτος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βεβαίωση του Δημάρχου του Δήμου για τον τόπο μόνιμης κατοικίας, Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Βεβαίωση του Δημάρχου του Δήμου στα όρια της κτηματικής περιοχής της οποίας θα κατασκευαστεί η αγροτική κατασκευή Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Σχέδιο Βελτίωσης ή μελέτη βιωσιμότητας για αποθήκες, στάβλους, υπόστεγα και βοηθητικές κατασκευές και μελέτη σκοπιμότητας ή Σχέδιο Βελτίωσης για τις υπόλοιπες αγροτικές κατασκευές Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής αδείας Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αποδεικτικό έγγραφο

της αρμόδιας Τράπεζας καταβολής του ποσού

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι είναι αγρότης ή νέος αγρότης Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι η αγροτική κατασκευή ή η πρώτη κατοικία ολοκληρώθηκε Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Για τις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, το έντυπο Ε9 της εφορίας το αρχικό ( 2005) και τα μεταγενέστερα, εφόσον υπάρχουν αλλαγές, από τα οποία θα προκύπτει ότι η κατοικία είναι η πρώτη Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν ενισχύθηκαν, ούτε θα ενισχυθούν από άλλο πρόγραμμα Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία