Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ενάριθμου Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ενάριθμου Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (περιφέρεια)
Από ποιους παρέχεται Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες- Νομικά Πρόσωπα
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος
Κόστος σε ευρώ Εξαρτάται από την κατηγορία (κυβικά εκατοστά του κινητήρα) του οχήματος
Αρμόδια αρχή Περιφέρεια

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης για πολίτες και νομικά πρόσωπα.

Διάρκεια ισχύος: Για αόριστο χρόνο.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 2753/1999, (ΦΕΚ 249 Α΄), όπως ισχύει

Ν. 2873/2000, (ΦΕΚ 285 Α΄), όπως ισχύει

Υ.Α. 10927/810/2003 (μόνο περιεχόμενο), όπως ισχύει

Ν. 3220/2004, (ΦΕΚ 15 Α΄), άρθρο 27, όπως ισχύει

Απόφαση Α οικ 68631/5717/28.12.2007 (ΦΕΚ 4 Β'/2008), όπως ισχύει

Περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Ε7 του Ν. 4093/2012

Τρόπος διεκπεραίωσης

 • Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, ή σε Κ.Ε.Π., όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού.
 • Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Περιφέρεια, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου.
 • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής - αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα.
 • Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
 • Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται, μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ.
 • Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.
 • Tο ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου προσκομίζεται μόνο στις περιπτώσεις, όπου το Ε.Ι.Χ. όχημα υποχρεούται, να έχει εφοδιασθεί με αυτό και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) το υπό μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. έχει ήδη εφοδιασθεί με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
β) έχει ήδη περιληφθεί σε πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ.
γ) αν η τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. φέρει παρατήρηση για υποχρέωση ελέγχου από ΚΤΕΟ.
 • Η Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αφορά μόνο στο μεταβιβάζοντα το όχημα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση αιτήματος μεταβίβασης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Οι πολίτες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν το αυτοκίνητο τους, θα πρέπει πρώτα να προμηθευτούν το ειδικό σημείωμα από τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας τους ή κάποιο Κ.Ε.Π. Αυτό το ειδικό σημείωμα, στο οποίο αναγράφεται το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού που απαιτείται για κάθε μεταβίβαση, το προσκομίζουν στο ταμείο κάποιας, από τις συμβεβλημένες με την περιφέρεια, τράπεζας για να προμηθευτούν το αντίστοιχο παράβολο.

Πίνακες τελών άδειας & μεταβίβασης αυτοκινήτων & μοτοσικλετών (άρθρο 26 & 27 του Ν.2873/2000):

Τέλος άδειας οχήματος Ι.Χ.
Μοτοσικλέτες 9 €
Λοιπά οχήματα 75 €

Το παραπάνω τέλος ισχύει για όλα τα καινούργια οχήματα που θα λάβουν για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, αλλά και για όσα μεταβιβάζονται για να τους χορηγηθεί νέα άδεια κυκλοφορίας στα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη. 

Τέλος μεταβίβασης Επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Κατηγορία Κινητήρας σε κυβικά εκατ. Τέλος μεταβίβασης
Α 51-400 30 €
Β 401-800 45 €
Γ 801-1300 60 €
Δ 1301-1600 90 €
Ε 1601-1900 120 €
ΣΤ 1901-2500 145 €
Ζ 2501 και πάνω 205 €

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντα (πωλητή). Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ ( Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε όποιο από τα μέρη δεν παρίσταται ). Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ταυτότητες πωλητή και αγοραστή ενώπιον του αρμόδιου Υπαλλήλου. Όποιος δεν παρίσταται υποβάλλει εξουσιοδότηση η πληρεξούσιο. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία Π.Ε. του τέλους άδειας 75 ευρώ για  ΕΙΧ ή 9 ευρώ για ΔΙΧ &  τέλους μεταβίβασης εφόσον η μεταβίβαση δεν υπόκειται στις διατάξεις του Φ.Π.Α (Σημείωμα καταβολής τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης χορηγείται από την Υπηρεσία). ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει αναγκαστικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πράξη εξόφλησης αν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο. (Άρση παρακρήτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), στην περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, η φράση "ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ") Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρμόδια  Δ.Ο.Υ. (Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του- αναλυτικά όλα τα έτη ένα - ένα) Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει (οχημα ανω των 4 ετών και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισαγωγής) Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Βεβαίωση Υπεραξίας από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ. όταν ο πωλητής είναι Εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής (εκτός Α.Ε.- Ε.Π.Ε ή οι έχοντες Βιβλία Γ κατηγορίας)   Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1.α Προμήθεια ειδικού σημειώματος όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρθρο 26 & 27 του Ν.2873/2000 Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. 1 ημέρα
1.β Προμήθεια ειδικού σημειώματος όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού από Κ.Ε.Π. Άρθρο 26 & 27 του Ν.2873/2000 Υπάλληλος Κ.Ε.Π. 1 ημέρα
2.α Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. 1 ημέρα
2.β.1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα σε Κ.Ε.Π. Υπάλληλος Κ.Ε.Π. 1 ημέρα
2.β.2 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών από Κ.Ε.Π. στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
 • Υπάλληλος Κ.Ε.Π.
 • Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε.
1 ημέρα
3 Έλεγχος δικαιολογητικών από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
 • Προϊστάμενος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε.
 • Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε.
1 ημέρα
4 Επικύρωση της μεταβίβασης από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. 1 ημέρα
5 Καταχώρηση της μεταβίβασης και έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. 1 ημέρα

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία Περιφερειακή Ενότητα
 • Αρμόδια Δ.Ο.Υ για:
  • βεβαίωση υπεραξίας όταν ο πωλητής είναι Εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής (εκτός Α.Ε.- Ε.Π.Ε ή οι έχοντες Βιβλία Γ κατηγορίας)
  • βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του

Μητρώα που τηρούνται

 • Online Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνίών- Ηλεκτρονικό μητρώο με την τρέχουσα εικόνα (κατάσταση) οχημάτων.
 • Ιστορικό αρχείο Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνίών- Ηλεκτρονικό μητρώο με ιστορικό μεταβολών οχημάτων.