Μετακίνηση προσωπικού από Δήμο σε Νομικό του Πρόσωπο ή Ίδρυμα ή Σύνδεσμο και αντίστροφα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μετακίνηση προσωπικού από Δήμο σε Νομικό του Πρόσωπο ή Ίδρυμα ή Σύνδεσμο και αντίστροφα
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Σύνδεσμο και Επιχείρηση του ίδιου Δήμου
Νομοθετικό πλαίσιο άρθρο 15 Ν.4257/2014
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 10 ημέρες

Περιγραφή Υπηρεσίας

Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος, και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη (παρ.1 άρθρο 15 Ν.4257/2014) . Η αιτία της μετακίνησης πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια στην απόφαση μετακίνησης του Δημάρχου, μπορεί δε να συμπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν η μετακίνηση εξυπηρετεί την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ το οποίο μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήμου. Στο ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω διάταξης δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και κατέχουν θέση ευθύνης, καθώς ορίζεται σαφώς ότι αφορά υπαλλήλους και όχι προϊσταμένους. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32743/08.10.2015) .

Η διάταξη αφορά και τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ (επιχειρήσεις) του δήμου, συνεπώς  ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να μετακινεί το προσωπικό του Δήμου, των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δημοτικών επιχειρήσεων και δημοτικών ιδρυμάτων, από και προς τους φορείς αυτούς, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες τους (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ.1 Πράξη 289/2016).

Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται. To προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του.

Σχετική Νομοθεσία

άρθρο 15 Ν.4257/2014

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος ή/και ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Π.  (υπόδειγμα)

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΊΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ο.Τ.Α. (υπόδειγμα)

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ (υπόδειγμα)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτημα μετακίνησης υπαλλήλου συγκεκριμένης ειδικότητας,   προς το Δήμαρχο από τον Πρόεδρο του Ν.Π. ή του Ιδρύματος ή του Συνδέσμου

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση αίτησης Προέδρου (Ν.Π.ή ιδρύματος ή Συνδέσμου) περί μετακίνησης υπαλλήλου συγκεκριμένης ειδικότητας προς εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του Ν.Π. ή Ιδρύματος ή Συνδέσμου Άρθρο 15 Ν. 4257/2014  Δήμαρχος Αυθημερόν
2 Διαβίβαση της αίτησης από τον Δήμαρχο, μέσω του αρμοδίου για διοικητικά θέματα Αντιδημάρχου, με σύμφωνη γνώμη για εξεύρεση του κατάλληλου υπαλλήλου    Προϊστάμενος τμήματος ανθρώπινου Δυναμικού 1-3 ημέρες
3 Εισήγηση του προϊσταμένου στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,  διαλαμβανομένων των υπηρεσιακών αναγκών και ακρόασης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων της αιτούμενης ειδικότητας Διευθυντής

Αντιδήμαρχος

1-3 ημέρες
4 Σύνταξη  Απόφασης Δημάρχου για μετακίνηση υπαλλήλου για 2 έτη με δικαίωμα παράτασης ισόχρονο διάστημα και προσδιορισμό του φορέα που θα καταβάλλει τη μισθοδοσία του υπαλλήλου  Προϊστάμενος τμήματος ανθρώπινου Δυναμικού Αυθημερόν
5 Ανάρτηση μετά υπογραφής στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος ανθρώπινου Δυναμικού Αυθημερόν
6 Αποστολή της αναρτημένης πράξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας  Προϊστάμενος τμήματος ανθρώπινου Δυναμικού Αυθημερόν

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο κοινοποιείται η απόφαση μετακίνησης για συνέχιση της μισθοδοσίας του υπαλλήλου που δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες στο φορέα .

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, ο Σύνδεσμος που συμμετέχει ο Δήμος , οι οποίοι αιτούνται προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων .