Μετακινήσεις υπαλλήλων (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Μετακινήσεις υπαλλήλων (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μετακινήσεις μηχανικών ή εκπαιδευτικών εκτός έδρας για επίβλεψη και άλλες εργασίες που σχετίζονται με έργα και επιτροπές που έχει αναλάβει η Αυτοτελής Δ/νση Κτηριακής & Υλικοτεχνικής Υποδομής

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4336 (ΦΕΚ94/Α/14-8-2015)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ενδιαφερόμενος συντάσσει ένα ενημερωτικό μετακίνησης και το παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο μαζί με την απόφαση ορισμού του. Αρμόδιος Υπαλληλος
2 Συντάσσεται ένα υπηρεσιακό σημείωμα δέσμευσης πίστωσης. Αρμόδιος Υπαλληλος
3 Καταθέτουμε το υπηρεσιακό σημείωμα μαζί με την απόφαση ορισμού στη ΔΟΥ ΔΟΥ
4 Εκδίδεται η δέσμευση του ανάλογου ποσού από τη ΔΟΥ ΔΟΥ
5 Συντάσσεται απόφαση έγκρισης μετακίνησης Δ/ντης
6 Αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αρμόδιος Υπάλληλος
7 Εκκαθάριση πραγματοποιηθήσας δαπάνης βάσει δικαιολογητικών. Αρμόδιος Υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.