Μετατροπή σε Ελληνική, Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από ΗΠΑ / Καναδά /Αυστραλία / Ιαπωνία / Νότια Αφρική / Νότια Κορέα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μετατροπή σε Ελληνική, Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από ΗΠΑ / Καναδά /Αυστραλία / Ιαπωνία / Νότια Αφρική / Νότια Κορέα
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. Π.Δ. 51/2012 (Α΄101)

2. Νόμος 4155/2013 (Α΄120)

3. Π.Δ.74/2008 (Α΄112)

4. Απόφαση 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056)

5. Απόφαση ΠΟΛ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) 

6. Απόφαση 30063/4796/2013 (Β΄2643)

7.Απόφαση 24058/2653/2004 (Β΄1119)

8. Εγκύκλιος Γ454/19716/1780/28-7-2009

Τρόπος διεκπεραίωσης

1) Υποβολή φακέλου και δικαιολογητικών.

2) Έλεγχος γνησιότητας ξένης άδειας οδήγησης από το προξενείο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2.ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση αίτησης-υπεύθυνη δήλωση   Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Κατάθεσης αίτησης εκτύπωσης (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία). Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Α.Φ.Μ. και Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κ.λ.π. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ξένης άδειας οδήγησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Μετάφραση της ξένης άδειας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Δύο πιστοποιητικά υγείας, ένα από παθολόγο και ένα από οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών. Απαιτείται η προσκόμιση για κάθε γιατρό:

-  Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία

-  βιβλιάριο ασθενείας

Σημειώνεται ότι οι πρωτοβάθμιοι γιατροί αμείβονται από τον ενδιαφερόμενο ενώ φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής θα κατατίθεται στην Υπηρεσία (Ο ενδιαφερόμενος καταβάλει αμοιβή στο γιατρό ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο). 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 e-Παράβολο 50,0 € για - Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Χαρτόσημο για κάθε κατηγορία επέκταση σε κατηγορία άδειας οδήγησης με την διαδικασία του e-παράβολο. Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 e-Παράβολο 30,0 € για - Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (κατατίθενται εντός του φακέλου του φωτογραφείου). Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο περιέρχεται στην Υπηρεσία μας με αλληλογραφία δια του εκεί ελληνικού Προξενείου ή του εδώ Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας με μέριμνα του ενδιαφερομένου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Μετάφραση του δικαιολογητικού (11) με μέριμνα και έξοδα του ενδιαφερομένου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Ένα (1) φάκελο με αυτιά. Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική. Απαιτείται αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή (πχ πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, απολυτήριο στρατού κλπ). Κατάθεση από τον Αιτούντα
15 Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως, πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια, Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή της Χώρας και στις δύο αιτήσεις. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.