Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες
Από ποιους παρέχεται Περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων Σχολείων.
Νομοθετικό πλαίσιο Aριθμ._24001_11_Ιουνίου_2013_Κ.Υ.Α._(Φ.Ε.Κ._1449_Β΄).

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τις Περιφέρειες, με δημόσια σύμβαση.

Σχετική Νομοθεσία

  • Aριθμ._24001_11_Ιουνίου_2013_Κ.Υ.Α._(Φ.Ε.Κ._1449_Β΄).pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφο ή και Ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται παράβολα.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση μεταφοράς μαθητή από το γονέα του μαθητή, προς τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατάθεση από τον αιτούντα προς τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
2 Απόφαση προσδιορισμού των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των σχολικών μονάδων, από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Kοινοποίηση της Απόφασης προς τις σχολικές μονάδες.
3 Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ, στο όνομα του γονέα του μαθητή που να πιστοποιεί το τόπο κατοικίας του μαθητή. Kατάθεση λογ/σμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ, από τον αιτούντα προς τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4 Επικαιροποιημένος πίνακας δικαιούχων μεταφοράς μαθητών της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής διαβιβάζει τον επικαιροποιημένο πίνακα δικαιούχων μεταφοράς μαθητών της σχολικής μονάδας προς την Περιφέρεια (μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
5 Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών μεταξύ της Περιφέρειας (αναθέτουσα αρχή) και του αναδόχου μεταφορέα. Έκδοση σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή αναρτημένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Έλεγχος των προϋποθέσεων για δωρεάν μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας:

 Εξετάζεται εάν οι μαθητές που έχουν εγγραφεί στη σχολική μονάδα ανήκουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας (χωροταξική κατανομή) σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 1 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 24001_11 Ιουνίου 2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1449 Β΄)
  1. Περιφέρεια,
  2. Δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

3. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά τη διάρκεια των εγγραφών των μαθητών.
2 Διακήρυξη διαγωνισμού,  για τη μεταφορά  μαθητών με δημόσια σύμβαση από την Περιφέρεια. Άρθρο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της υπ' αριθμ. 24001_11 Ιουνίου 2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1449 Β΄). Περιφέρεια Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες πριν την έναρξη μεταφοράς μαθητών (έναρξη μαθημάτων νέας σχολικής χρονιάς).
3 Καταρτίζεται δημόσια σύμβαση μεταφοράς μαθητών μεταξύ της Περιφέρειας (αναθέτουσα αρχή) και του αναδόχου μεταφορέα. Άρθρο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της υπ' αριθμ. 24001_11 Ιουνίου 2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1449 Β΄) Περιφέρεια Πριν την έναρξη μεταφοράς μαθητών (έναρξη μαθημάτων νέας σχολικής χρονιάς).
4 1.Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει τους δικαιούχους δωρεάν μεταφοράς μαθητών.

2. Υποβολή των επικαιροποιημένων στοιχείων εκτιμώμενων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών του τρέχοντος σχολικού έτους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με τις νέες εγγραφές, μετεγγραφές, διαγραφές ή τυχόν άλλες αλλαγές (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας μαθητή),   για το επόμενο σχολικό έτος, από τις σχολικές μονάδες, προς την Περιφέρεια. 

Η υποβολή των επικαιροποιημένων στοιχείων, εκτός από το παραπάνω χειρογραφικό σύστημα, μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος (εφαρμογή) διαλειτουργικότητας, το οποίο θα επιτρέπει, την εισαγωγή των στοιχείων των δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών, και την εξαγωγή οργανωμένων δεδομένων, σε πίνακα με μορφή λογιστικού φύλλου (excel).

Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. α και β της υπ' αριθμ. 24001_11 Ιουνίου 2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1449 Β΄)
  1. Περιφέρεια,
  2. Δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

3. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από την έναρξη του σχολικού έτους έως και την 31η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους.