Μηνιαίο Δελτίο 3 (για ΝΠΙΔ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μηνιαίο Δελτίο 3 (για ΝΠΙΔ)
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΙΔ
Σε ποιους παρέχεται στο εποπτεύον Υπουργείο του Φορέα του ΝΠΙΔ
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 3845/2010

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ

Για την δημιουργία μηχανισμού στα Υπουργεία για τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση και διαβίβαση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», οι οποίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση και δημοσίευση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, επιβάλλεται η συμπλήρωση σχετικού μηνιαίου δελτίου και αποστολή του στο ΓΛΚ. Σκοπός του συγκεκριμένου μηνιαίου δελτίου είναι η συγκέντρωση αξιόπιστων μηνιαίων στατιστικών στοιχείων (σε ταμειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες, τη χρηματοδότηση, τις εκκρεμείς υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των νομικών προσώπων (στο εξής θα αποκαλούνται φορείς) που απαρτίζουν τη Γενική Κυβέρνηση (οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα).

Το μηνιαίο δελτίο είναι σχεδιασμένο ανάλογα με την κωδική κατάταξη που τηρούν οι φορείς ως εξής:

Μηνιαίο Δελτίο 1 (για ΝΠΔΔ). Αφορά τα νομικά πρόσωπα και τους Ειδικούς

Λογαριασμούς που εφαρμόζουν τον κώδικα κατάταξης εσόδων-εξόδων του

προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.

Μηνιαίο Δελτίο 2 (για ΟΤΑ α΄ βαθμού). Αφορά τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Μηνιαίο Δελτίο 3 (για ΝΠΙΔ). Αφορά ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ. του Π.Δ. 1123/1980)

π.χ. οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Σχετική Νομοθεσία

N 3845 2010.pdf Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/61968/0094/17.09.2010 "Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ" 2 61968 0094 2010.pdf

Υπουργική Απόφαση (Υπ. Οικονομικών) 2/22717/0094/24.03.2011 "Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της αριθ. 2014380/377/0026/27−2−1988 (ΦΕΚ 284/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών" 2 22717 0094 2011.pdf

Ενέργειες υπηρεσιακών οργάνων 

Τα συμπληρωμένα μηνιαία δελτία θα αποστέλλονται από τους υπεύθυνους υπαλλήλους των φορέων στους υπευθύνους υπαλλήλους του κάθε εποπτεύοντος Υπουργείου αποκλειστικά εντός δώδεκα (12) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς για τον οποίο παρέχονται τα στοιχεία.

Τα μηνιαία δελτία θα φέρουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή

i) του υπευθύνου για την συμπλήρωση υπαλλήλου,

ii) του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα και

iii) του διοικητού/προέδρου/διευθύνοντος συμβούλου κλπ. του φορέα.

Τα στοιχεία των υποβαλλόμενων μηνιαίων δελτίων θα ελέγχονται για την πληρότητα και την ορθότητά τους από τους υπευθύνους υπαλλήλους των Υπουργείων. Οποιαδήποτε έλλειψη ή παράλειψη σχετικά με την αποστολή ή συμπλήρωση των μηνιαίων δελτίων από τα νομικά πρόσωπα θα διευθετείται με άμεση επαφή νομικού προσώπου - Υπουργείου, με ευθύνη του τελευταίου.

Τα μηνιαία δελτία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης θα ομαδοποιούνται κατά γενική κατηγορία εποπτευόμενων φορέων [Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), ΟΤΑ α΄ βαθμού, Νοσοκομεία, λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ] και θα αθροίζονται οριζόντια ως προς τα επί μέρους στοιχεία (ομαδοποιημένο μηνιαίο δελτίο για ΟΚΑ, ομαδοποιημένο μηνιαίο δελτίο για ΟΤΑ α΄ βαθμού, ομαδοποιημένο μηνιαίο δελτίο για νοσοκομεία, ομαδοποιημένο μηνιαίο δελτίο για λοιπά ΝΠΔΔ της Γενικής Κυβέρνησης, ομαδοποιημένο μηνιαίο δελτίο για ΝΠΙΔ της Γενικής Κυβέρνησης).

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 3.pdf

Οδηγίες συμπλήρωσης:

Α) Σε κάθε δελτίο που αποστέλλεται θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά:

i) Η επωνυμία του φορέα, η νομική του μορφή (ΝΠΙΔ), το Α.Φ.Μ. και το εποπτεύον Υπουργείο

ii) Ο μήνας αναφοράς του δελτίου και το έτος

Β) Τα ποσά στο δελτίο θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά).

Γ) Ο Α΄ Πίνακας του μηνιαίου δελτίου 3, αφορά στην καταγραφή σε ταμειακές ροές των εσόδων (εισροές) και εξόδων (εκροές) του φορέα, που πραγματοποιήθηκαν στο μήνα αναφοράς του

δελτίου (στήλη/μήνας αναφοράς) και στην περίοδο από την αρχή του έτους μέχρι και το μήνα αναφοράς (προοδευτικά στοιχεία – στήλη / περίοδος).

Επίσης συμπεριλαμβάνεται στήλη ετήσιου προϋπολογισμού, στην οποία συμπληρώνονται τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα κονδύλια (ταμειακές ροές), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι

και το μήνα αναφοράς (αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός + αναμορφώσεις/τροποποιήσεις μέχρι και το μήνα αναφοράς).

Για την αποτύπωση των μεγεθών σε ταμειακές ροές θα πρέπει να καταρτισθεί κατάσταση ταμειακών ροών με την άμεση μέθοδο και στη συνέχεια να μεταφερθούν τα αντίστοιχα ποσά στα

διάφορα είδη ταμειακών εισροών (έσοδα/εισπράξεις) και ταμειακών εκροών (έξοδα/πληρωμές) του Α΄ Πίνακα.

Η διαφορά του συνόλου εσόδων (Α+Β) και του συνόλου εξόδων (Γ+Δ) θα πρέπει να ισούται κάθε φορά με τη μεταβολή των διαθεσίμων στην περίοδο αναφοράς δηλαδή:

κάθε φορά με τη μεταβολή των διαθεσίμων στην περίοδο αναφοράς δηλαδή:

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Μηνιαία στοιχεία

Έσοδα μείον (-) Έξοδα = (Α+Β)-(Γ+Δ) = Διαθέσιμα τέλους μήνα αναφοράς μείον (-) Διαθέσιμα αρχής μήνα αναφοράς

Προοδευτικά στοιχεία

Έσοδα μείον (-) Έξοδα = (Α+Β)-(Γ+Δ) = Διαθέσιμα τέλους μήνα αναφοράς μείον (-) Διαθέσιμα αρχής έτους

H ανάπτυξη του πίνακα αυτού γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), βάσει του οποίου οι συναλλαγές διακρίνονται σε χρηματοοικονομικές και μη

χρηματοοικονομικές.

Ως χρηματοοικονομικές συναλλαγές θεωρούναι:

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

α) εισπράξεις από εκποίηση ή λήξη χρεογράφων α) πληρωμές για αγορά χρεογράφων / κτήση συμμετοχών σε επιχειρήσεις

β) εισπράξεις από σύναψη δανείων β) πληρωμές χρεολυσίων

γ) εισπράξεις από επιστροφές χορηγηθέντων δανείων γ) πληρωμές για χορηγήσεις δανείων

Το ισοζύγιο, σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα, προσδιορίζεται από τις μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές δηλαδή σύνολο εσόδων Α μείον (-) σύνολο εξόδων Γ.

Δ) Ο Β΄ Πίνακας του δελτίου αφορά στην καταγραφή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και υποχρεώσεων του φορέα, όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία του:

α) στο τέλος της περιόδου αναφοράς του δελτίου,

β) στο τέλος της περιόδου του προηγούμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς και

γ) στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, ως προς το σκέλος των περιουσιακών στοιχείων ζητούνται τα διαθέσιμα, τα χρεόγραφα και οι απαιτήσεις από δάνεια. Επισημαίνουμε ότι για τις ανάγκες του δελτίου αυτού,

όλα τα χρεόγραφα θα εμφανίζονται στο κόστος κτήσης και δεν θα αποτιμούνται σύμφωνα με τους κανόνες που θέτουν τα λογιστικά σχέδια.

Ως προς το σκέλος των υποχρεώσεων ζητούνται:

i) οι υποχρεώσεις από λήψη δανείων και

ii) οι εκκρεμείς υποχρεώσεις προς πιστωτές (φορείς Δημοσίου, κλπ) και προμηθευτές.

Oι εκκρεμείς υποχρεώσεις διαχωρίζονται ανάλογα με το αν προκύπτουν από συναλλαγές με φορείς της γενικής κυβέρνησης ή με λοιπούς φορείς. Ως εκκρεμείς υποχρεώσεις προς πιστωτές και προμηθευτές θεωρούνται αυτές που δεν έχουν εξοφληθεί στον καθορισμένο, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους πληρωμής, χρόνο.

Επιπλέον ζητούνται οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, των οποίων η πληρωμή έχει καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης.

Ε) Ο Γ΄ Πίνακας δε συμπληρώνεται με εισαγωγή στοιχείων. Προκύπτει αυτόματα από τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στον Α΄ και Β΄ Πίνακα.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κάθε μήνα και εντός των οριζομένων χρονικών ορίων, αναζητούνται και εξάγονται από το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) του φορέα τα πρωτογενή στοιχεία, από τα οποία μετά από επεξεργασία θα προκύψουν απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟΥ 3, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω στις οδηγίες συμπλήρωσης του α) Νόμος 3845/2010

β) Εγκύκλιος 2/61968/2010

γ) Υ.Α.

2/22717/2011

Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού Αυθημερόν
2 Μετά από ενδελεχή έλεγχο για την ορθότητα των τελικών απαραίτητων οικονομικών στοιχείων, συμπληρώνεται με αυτά το Μηνιαίο ΔΕΛΤΙΟ 3 και συντάσσεται το έγγραφο με το οποίο θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών και προωθούνται προς υπογραφή από τον ΠΟΥ Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ (Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) Αυθημερόν
3 Μετά την υπογραφή των εγγράφων (διαβιβαστικό και συνημμένο Μηνιαίο Δελτίο 3) από τον ΠΟΥ, προωθείται προς έγκριση από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο του φορέα (Πρόεδρος/Διοικητής/Διευθύνων Σύμβουλος)  Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ και το αρμόδιο όργανο Αυθημερόν
4 Διαβίβαση με αλληλογραφία του Μηνιαίου Δελτίου (με πρωτ.παράδοσης/παραλαβής) στο υπεύθυνο τμήμα του εποπτεύοντος Υπουργείου του φορέα Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και τμήματος αρμόδιου για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας
5