Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή
Από ποιους παρέχεται Τμήματα Αδειών Διαμονής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες τρίτων χωρών
Νομοθετικό πλαίσιο ν. 4251/2014
Κόστος σε ευρώ 500€

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συνολικής αξίας 250.000€ χορηγείται, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις βάσει νόμου, πενταετής άδεια διαμονής με δυνατότητα ανανέωσης. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου ειδάλλως παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών. Επισημαίνεται πως συγκεκριμένη άδεια δεν παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

Σχετική Νομοθεσία

  • ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/ Α'/ 01.04.2014) όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/ Α'/ 09.07.2015)
  • Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30825/4.6.2014 περί καθορισμού δικαιολογητικών όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθμ. 68019/21.10.2015.

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Ο πολίτης τρίτης χώρας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν.4251/2014 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του Ν.4332/2015 συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επενδυτή στο Τμήμα Αδειών Διαμονής (υπηρεσία μιας στάσης) της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται και πού καταβάλλονται..

  • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) άδειας διαμονής έως 5 έτη αξίας 500€, το οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί είτε από το ΚΕΠ είτε από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://is.gd/2CZ1ht) το οποίο καταβάλλει σε οποιαδήποτε Τράπεζα:

Δικαιολογητικά

α/α Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση μόνιμης άδειας επενδυτή βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή. Εκτυπώνεται από το Π.Σ. της Υπηρεσίας
2 Παράβολο για άδεια διαμονής έως 5 χρόνια αξίας 500€ και αποδεικτικό πληρωμής του. Κατάθεση από τον αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
3 Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
4 Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
5 Θεώρηση εισόδου. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
6 Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του υπ' αριθ ....... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν .......» Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
7 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
8 Βεβαίωση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

Τα βήματα που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να παρουσιάζει μικρές διαφορές από Υπηρεσία σε Υπηρεσία όπως και από αλλοδαπό σε αλλοδαπό όπου η εξέταση της αίτησης γίνεται ad hoc, είναι τα εξής:

α/α Βήματα διαδικασίας για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συγκέντρωση δικαιολογητικών προς κατάθεση και πληρωμή παραβόλου. Δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον ν.4251/2014 και ΚΥΑ 68019/2015 Ενδιαφερόμενος Εξαρτάται από τον αιτούντα
2 Παραλαβή, πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος και δέσμευση e-παραβόλου Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής-Γ.Γ.Πληρ.Συστημ. Αυθημερόν
2.1 Αν είναι πλήρη χορηγείται προσωρινή άδεια διάρκειας ενός έτους. Βεβαίωση Κατάθεσης

(άρθρο 8 του ν.4251/2014)

Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Αυθημερόν
2.2 Αν είναι ελλιπή βεβαίωση παραλαβής αιτήματος και η διαδικασία αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση του ελλείποντος δικαιολογητικού. Βεβαίωση παραλαβής αιτήματος (ν.4251/2014) Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Εξαρτάται από το χρόνο προσκόμισης του ελλείποντος
3 Υποβολή ερωτήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που αφορά στον αιτούντα. Έλεγχος για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (άρθρο 6 του ν.4251/2014) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Έως 60 ημέρες βάσει νόμου (αρθρο 6 του ν.4251/2014)
4 Διενέργεια ελέγχων εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014) Άλλες Υπηρεσίες Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
5 Λήψη αποτελεσμάτων από τη διενέργεια ελέγχων από τις άλλες Υπηρεσίες. Παραλαβή απαντήσεων από τη διενέργεια ελέγχων Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Έως 50 ημέρες (άρθρο 4 του ν.2690/1999) χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η έκδοση άδειας.
5.1 Αν από τη διενέργεια ελέγχων δεν προκύπτει κώλυμα εκδίδεται απόφαση και εκτυπώνεται η αυτοκόλλητη άδεια διαμονής (βινιέτα). Έκδοση απόφασης άδειας διαμονής Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Εως 60 ημέρες βάσει νόμου (άρθρο 20, παρ.8 του ν.4251/2014)
5.2 Αν από τους ελέγχους προκύπτει κάποιο κώλυμα κατά του ενδιαφερομένου καλείται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης η οποία γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω άδειας. Κλήση σε συνέντευξη (άρθρο 8 του ν.4251/2014) Επιτροπή Μετανάστευσης Εξαρτάται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες και τη σύσταση της επιτροπής
5.3 Αν από τους ελέγχους προκύπτει κάποιο σοβαρό κώλυμα κατά του ενδιαφερομένου το αίτημά του απορρίπτεται. Έκδοση απορριπτικής απόφασης (άρθρο 24 του ν.4251/2014) Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Άμεσα και επιβάλλεται οικειοθελής αναχώρηση από τη χώρα.
6 Κλήση του ενδιαφερομένου για να παραλάβει την απόφαση και να επικολληθεί η άδεια διαμονής του στο διαβατήριο ή να παραλάβει την απορριπτικής απόφαση με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα. Παραλαβή άδειας διαμονής ή απορριπτικής απόφασης Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής Δυνατότητα online ενημέρωσης μέσω του site του ΥΠΕΣ

(pf.emigrants.ypes.gr)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.