Νηολόγηση αεροσκάφους

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νηολόγηση αεροσκάφους
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Άρ.23 παρ. 6 Ν. 3333/05

ΦΕΚ 91/Α
Κόστος σε ευρώ 0

Παροχή άδειας νηολόγησης αεροσκάφους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Σχετική Νομοθεσία

N.1815.pdfάρθρα 18 και 23 του Ν. 1815/88,

όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 3333/05 - ΦΕΚ 91/Α

N.3333.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο νηολόγησης αεροσκάφους

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1htα
  • Αίτηση
  • ΑΙΤΗΣΗ.pdf

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι

α) αν το αεροσκάφος είναι καινούριο, ότι το αεροσκάφος δεν είναι εγγεγραμμένο σε Μητρώο άλλου Κράτους

β) αν το αεροσκάφος δεν είναι καινούριο, εκτός από την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση, απαιτείται υποχρεωτικά, πριν από την εγγραφή του στο Ελληνικό Μητρώο, το Πιστοποιητικό Διαγραφής (De-registration Certificate)  του από τo Νηολόγιο του Κράτους, όπου ήταν εγγεγραμμένο. Το Πιστοποιητικό αυτό αποστέλλεται στην ΥΠΑ απ’ ευθείας από το κράτος της προηγούμενης νηολόγησης.

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Έγγραφα προς απόδειξη της Εθνικότητας του αιτούντος:

α) αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αρκεί η αστυνομική του ταυτότητα ή το Διαβατήριο (υποβάλλεται φωτοαντίγραφο)

β) αν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, απαιτείται η υποβολή του ισχύοντος καταστατικού του Νομικού Προσώπου και των κατά περίπτωση εγγράφων, από τα οποία προκύπτει ο έχων το δικαίωμα να δεσμεύει δια της υπογραφής του το Νομικό Πρόσωπο (π.χ., εξουσιοδοτήσεις, νομιμοποιήσεις, Πρακτικά Δ.Σ.

Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Έγγραφα προς απόδειξη της κυριότητας ή της μίσθωσης του αεροσκάφους:

α) πωλητήριο έγγραφο, Ιδιωτικό ή Συμβολαιογραφικό

β) αν είναι μισθωμένο, την σχετική Σύμβαση μίσθωσης

το σύνολο των εγγράφων θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τις αρμόδιες Εφορίες εκμισθωτή και μισθωτή, αν πρόκειται περί φυσικών προσώπων.

Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Έγγραφα της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής ή ΔΟΥ, περί διευθέτησης των κατά περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων του αεροσκάφους (εκτελωνισμός, καταβολή ΦΠΑ) Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Παράβολο Δημοσίου αξίας 30 ευρώ (Ν.2873/00  άρθρο 25). Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Ασφαλιστικής εταιρείας ή Broker – όχι, όμως, απλού ασφαλιστικού πράκτορα - για κάλυψη

ζημιών α/φ, επιβαινόντων, φορτίου, καθώς και τρίτων επί του εδάφους (Ν.1815/88, ΕΚ 785/04). Ως ασφαλιζόμενος θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο τελικός χρήστης του αεροσκάφους – Operator, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριος ή μισθωτής αυτού. Λοιπά φυσικά και Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο ως συνασφαλιζόμενοι.

Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, το οποίο έχει εκδοθεί (ή έχει γίνει αποδεκτό) από την ΥΠΑ/Δ2/Α. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Πινακίδα ταυτότητας του α/φους (όπως αυτή περιγράφεται στην 6η έκδοση του παραρτήματος ΑΝΝΕΧ 7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας ICAO άρθρο 2.) Κατάθεση από τον αιτούντα
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών Υπάλληλος ΥΠΑ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπηρεσια Πολιτικής Αεροπορίας