Ορισμός Επιτροπών Σχετικά με την Προμήθεια Αγαθών και Ανάθεση Εργασιών - Έργων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ορισμός Επιτροπών Σχετικά με την Προμήθεια Αγαθών και Ανάθεση Εργασιών - Έργων
Από ποιους παρέχεται Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

α) Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄)

β) Οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τΒ΄/7-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/5-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016),

δ) Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα του άρθρου 344 του Ν. 4412/5-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016),

ε) Η αριθμ. 18723/15-4-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1278/τ.Β΄/4-5-2016) αναφορικά με τη σύσταση εσωτερικού οργάνου στο ΑΠΘ με τίτλο: «Πρυτανικό Συμβούλιο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.