Οριστική Διαγραφή Οχήματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Οριστική Διαγραφή Οχήματος
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οριστική διαγραφή οχήματος (Δίκυκλα και Φορτηγά- Λεωφορεία  άνω των 3500 Kg / Λόγω εξαγωγής σε χώρα της  Ε.Ε./ Λόγω επαναταξινόμησης σε χώρα της Ε.Ε. / Λόγω εξαγωγής σε Τρίτη χώρα)

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Η παρούσα υπηρεσία δεν έχει κόστος

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση . Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νομίμου  εκπροσώπου της με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού ή ΦΕΚ (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ.  Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από  όποιον δεν παρίσταται. Από τον αιτούντα
2 Κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων στην Υπηρεσία καθώς και βιβλιαρίου μεταβολών όσα οχήματα διαθέτουν στην Υπηρεσία. Από τον αιτούντα
3 Στην περίπτωση επαναταξινόμησης σε χώρα της Ε.Ε., ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει  αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την ταξινόμηση του οχήματος στο κράτος μέλος της Ε.Ε.( Μεταφρασμένα) Από τον αιτούντα
4 Πράξη εξόφλησης αν ο ιδιοκτήτης  χρωστούσε το αυτοκίνητο Από τον αιτούντα
5 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Από τον αιτούντα
6 Τιμολόγιο πώλησης σε περίπτωση εξαγωγής του οχήματος με σχετικό παραστατικό. Από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών από την υπηρεσία
3 Χορήγηση μηχανογραφημένης πράξης οριστικής διαγραφής του οχήματος