Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους
Από ποιους παρέχεται

1. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης

2. Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

3. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

4. ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β'
Σε ποιους παρέχεται Μόνιμους εκπαιδευτικούς Π.Ε.
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 40
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η λύση υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. που υποβάλλουν αίτηση μετά την 30ηΑπριλίου, καθώς και στη διάρκεια του επόμενου διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, πραγματοποιείται κατόπιν Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).

Σχετική Νομοθεσία

1. Ν. 4186/2013, άρθρο 36, παρ.20 (ΦΕΚ 193 Α'/17-09-2013)[1]

2. Ν. 4386/2016, άρθρο 33, παρ.2 (ΦΕΚ 83 Α'/11-05-2016)

3. Ν. 4305/2014, άρθρο 28, παρ.5 (ΦΕΚ 237 Α'/31-10-2014)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Σε έντυπη μορφή

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται παράβολο

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικού Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναγράφεται:

1) Γνωρίζω ότι θεμελιώνω / δεν θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα

2) Οι σοβαροί λόγοι υγείας ή οι ιδιαίτερα σοβαροί οικογενειακοί λόγοι που επικαλούνται

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου,που αποδεικνύει τους λόγους υγείας που επικαλούνται Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους που επικαλούνται Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση-Αρμόδια Διεύθυνση Π.Ε.
6 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση-Αρμόδια Διεύθυνση Π.Ε.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Υποβολή αίτησης παραίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ/νση Π.Ε. Πρωτοκόλληση αίτησης Δ/νση Π.Ε.
2 Αυτεπάγγελτη έκδοση/αναζήτηση εγγράφων (5) και (6) Ν.4305/2014 Δ/νση Π.Ε.
3 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β' Ηλεκτρονικά/Ταχυδρομικά Δ/νση Π.Ε.
4 Πρωτοκόλληση αίτησης Κεντρικό Πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ. - εισερχόμενα
5 Επεξεργασία αίτησης/εξέταση τυχόν κωλυμάτων παραίτησης ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β'
6 Διαβίβαση αίτησης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β'
7 Προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και διατύπωση γνώμης επί της αίτησης Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
8 Σύνταξη Πρακτικού συνεδρίασης Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Γραμματεία Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
9 Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης και διαβίβαση στην ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για υπογραφή ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β'
10 Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης Υπουργός
11 Διαγραφή εκπαιδευτικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης με τον αντίστοιχο αριθμό διαγραφής ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β'
12 Πρωτοκόλληση Υπουργικής Απόφασης Κεντρικό Πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ. - εξερχόμενα
13 Σχέδιο περίληψης Υπουργικής Απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β'
14 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ
15 Δημοσίευση σε ΦΕΚ Εθνικό Τυπογραφείο περίπου 10 εργάσιμες
16 Ανάρτηση στη Διαύγεια ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β'
17 Σύνταξη ανακοίνωσης παραίτησης ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β'
18 Πρωτοκόλληση ανακοίνωσης παραίτησης Κεντρικό Πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ. - εξερχόμενα
19 Αποστολή ανακοίνωσης παραίτησης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Π.Ε.

Λύση υπαλληλικής σχέσης με την κοινοποίηση της ανακοίνωσης στον εκπαιδευτικό.

ταχυδρομικά /ηλεκτρονικά ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δ/νση Διοικήσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β' έως 20 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μητρώα που τηρούνται