Παραχώρηση Αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παραχώρηση Αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση
Από ποιους παρέχεται Τμήνα Μουσειων Συλλιγών και Πολιτιστικών Κέντρων του ΟΠΑΝΔ Α
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15 από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης

Περιγραφή Υπηρεσίας

παραχώρηση αίθουσας 200 ατόμων για εκδηλώσεις διαλέξεις κ.λ.π. Η αίθουσα παραχωρείτε σε οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, ιδρύματα, κ.λ.π.

Σχετική Νομοθεσία

  1. Την υπ. αρ. 1302/14.11.2011 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (Φ.Ε.Κ 2784/τ.Β΄/2.12.11) και την αρ.οι 14660/13681/2.4.12 (Φ.Ε.Κ. 1005/τ.Β) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αθηναίων Δ.Α.Μ.Σ., Π.Ο.Δ.Α., Ο.Ν.Α. σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Φ.Ε.Κ. 1290/τ.Β/28.5.2013 3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ.1 εδ. Β΄του Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Φ.Ε.Κ. 114/8.6.06 τ.Α΄ 4. Την υπ΄ αρ. 273/5.5.20089, την 178/2012 και 273/2012 Π.Δ.Σ. του Δ.Σ. του πρώην Π.Ο.Δ.Α. (νυν παρ/τος Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) περί αναπροσαρμογής τιμολογιακής πολιτικής για τις αίθουσες 5. Την υπ΄ αρ. 265/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων περί εκλογής Προέδρου Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. 6.Τον Ν.3852/10 «Νόμος Καλλικράτη».

Τρόπος διεκπεραίωσης

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αίτηση του αρμόδιου φορέα στο πρωτόκολλο του Οργανισμού στην οδό Ακαδημίας 50.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.