Παροχή πληροφοριών - στοιχείων σε αρμόδιες δικαστικές αρχές

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παροχή πληροφοριών - στοιχείων σε αρμόδιες δικαστικές αρχές
Σε ποιους παρέχεται Εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα της Γ.Γ.Α.
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση έως 20 ημερολογιακές ημέρες
Αρμόδια αρχή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού των εποπτευομένων φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αρμόδιο τμήμα για την εκτέλεση του εν λόγω υπηρεσιακού καθήκοντος είναι το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων της Γ.Γ.Α./Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018, άρθρο 72, περ.3β

Σχετική Νομοθεσία

  • Π.Δ. 4/2018, άρθρο 72, περ. 3β "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" αρμοδιότητες Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η ζητηθείσα ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ προς το εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο αναφορικά με το διερευνηθέν ζήτημα γίνεται χειρόγραφα και η αποστολή της γίνεται είτε μέσω κλητήρα της υπηρεσίας (αν καταχωρείται ως "εμπιστευτικό" έγγραφο και είναι στον ίδιο νομό με την Υπηρεσία), είτε μέσω ταχυδρομείου, ως συστημένο έγγραφο. Ο ίδιος τρόπος ισχύει και για τη διεκπεραίωση του εγγράφου που αφορά στα στοιχεία - πληροφορίες που παρέχει το αρμόδιο Τμήμα σχετικά προς τις δικαστικές αρχές

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 παροχή στοιχείων - πληροφοριών από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α. έπειτα από εντολή δικαστικής αρχής

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Διαβίβαση του εγγράφου της αρμόδιας δικαστικής αρχής προς την επιτροπή διοίκησης του εποπτευόμενου νομικού προσώπου το οποίο αφορά προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του. Θεσμικό πλαίσιο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων 2-4 ημέρες
2 Εις περίπτωση που έχει παρέλθει η ορισθείσα ημερομηνία σχετικής απάντησης από το εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο, γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία για τη σχετική διερεύνηση και αποστέλλεται ταυτόχρονα υπηρεσιακό email υπενθύμισης της προθεσμίας απάντησης. Διοικητική πρακτική Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων άμεσα
3 Παραλαβή της απάντησης εκ του εποπτευομένου φορέα και σύνταξη σχετικού εγγράφου με τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που έχει σχετικά με το θέμα το αρμόδιο τμήμα στην κατοχή του. Θεσμικό πλαίσιο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων 2-4 ημέρες
4 Υπογραφή σχετικού εγγράφου από την ιεραρχία της Υπηρεσίας και αποστολή στην αρμόδια δικαστική αρχή. Θεσμικό πλαίσιο
5 Σε περίπτωση που η εν λόγω επανέλθει με νέο έγγραφο ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το ζήτημα τα βήματα της διαδικασίας εκτελούνται από την αρχή

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Δικαστικές αρχές