Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. Π.Δ.51/2012 (Α΄101)

2. Νόμος 4155/2013 (Α΄120)

3. Π.Δ.74/2008 (Α΄112)

4. Απόφαση 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056)

5. Απόφαση ΠΟΛ.1163/3-7-2013 (Β΄1675)

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος των δικαιολογητικών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2.ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση αίτησης - υπεύθυνη δήλωση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Κατάθεσης αίτησης εκτύπωσης (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Α.Φ.Μ και φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κ.λ.π Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Κατάθεση της άδειας οδήγησης (στην περίπτωση περιορισμού για λόγους υγείας) ή κατάθεση φωτοαντιγράφου της ισχύουσας άδειας οδήγησης επικυρωμένη από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Έγγραφο ή Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα του ενδιαφερομένου

περί υποβολής αιτήματος για συνταξιοδότηση (μόνο στην περίπτωση περιορισμού κατηγοριών λόγω συνταξιοδότησης).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Δύο πιστοποιητικά υγείας, ένα από παθολόγο και ένα από οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών. Απαιτείται η προσκόμιση για κάθε γιατρό:

-  Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία

-  βιβλιάριο ασθενείας

Σημειώνεται ότι οι πρωτοβάθμιοι γιατροί αμείβονται από τον ενδιαφερόμενο ενώ φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής θα κατατίθεται στην Υπηρεσία (Ο ενδιαφερόμενος καταβάλει αμοιβή στο γιατρό ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο) ή πρακτικό Δ.Ι.Ε. κατά περίπτωση 

 (Τα πιστοποιητικά/πρακτικό ΔΙΕ απαιτούνται μόνο στην περίπτωση περιορισμού για λόγους υγείας)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 e-Παράβολο 30,0 € για - Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (κατατίθενται εντός του φακέλου του φωτογραφείου). Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική. Απαιτείται αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή (πχ πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, απολυτήριο στρατού κλπ). Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως, πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια, Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή της Χώρας και στις δύο αιτήσεις. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου υποχρεωτικά κατατίθεται στην Υπηρεσία μας προς αντικατάσταση. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.