Πληρωμή Εμπειρογνώμονα Φυσικού Αντικειμένου ΓΓΕΤ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πληρωμή Εμπειρογνώμονα Φυσικού Αντικειμένου ΓΓΕΤ
Από ποιους παρέχεται Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην πληρωμή εμπειρογνωμόνων φυσικού αντικειμένου: μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, μελών Ε.Π. ΤΕΙ,Ερευνητών/τριών Ερευνητικών Φορέων και ερευνητών-κατόχων διδακτορικού διπλώματος για τη συμμετοχή τους ως εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» του ΕΠΑΝΑΔΙΙ

Σχετική Νομοθεσία

H με αρ. πρωτ. 46404/28.04.2016 απόφαση με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2016, στη ΣΑΕ 345/1 του έργου με τίτλο «Υποστήριξη ΓΓΕΤ για τις ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013» MIS 5000704, με κωδικό 2016ΣΕ34510037.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έντυπα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτείται παράβολο

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Α.Έντυπο στοιχείων μελών ΔΕΠ –ερευνητών
2 Β.Έντυπο στοιχείων ιδιωτών
3 Γ. Υπεύθυνη δήλωση ιδιωτών σε περίπτωση

που πληρωθούν με απόδειξη δαπάνης

4 Δ. Έντυπο εντολής πληρωμής

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1

Απόφαση ανάθεσης της ΓΓΕΤ σε εμπειρογνώμονες μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, μέλη Ε.Π. ΤΕΙ, Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Φορέων και ερευνητές-κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος για τη συμμετοχή τους ως εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» του ΕΠΑΝΑΔΙΙ και τυχόν τροποποιήσεις αυτής

H

με αρ. πρωτ. 46404/28.04.2016 απόφαση με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2016, στη ΣΑΕ 345/1 του έργου με τίτλο «Υποστήριξη ΓΓΕΤ για τις ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013» MIS 5000704, με κωδικό 2016ΣΕ34510037.

Αρμόδιος

Υπάλλληλος τμήματος διαχείρισης ΓΓΕΤ


Υπογραφή Γενικού Γραμματέα

2 Φύλλο excel με πιστοποιήσεις

με κωδικό MIS έργου, φορέα έργου, κωδικό έργου, αριθμό πιστοποιήσεων από ΟΠΣ

H

με αρ. πρωτ. 46404/28.04.2016 απόφαση με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2016, στη ΣΑΕ 345/1 του έργου με τίτλο «Υποστήριξη ΓΓΕΤ για τις ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013» MIS 5000704, με κωδικό 2016ΣΕ34510037.

Χειριστής

ΟΠΣ

3

Αποστολή εντύπου με στοιχεία πιστοποιητών

Για Μέλη ΔΕΠ-Ερευνητές:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, ΔΟΥ, ΑΦΜ, Στοιχεία Λογ/σμού ΕΛΚΕ, αν είναι μόνιμος ή ΙΔΑΧ (για ερευνητές μόνο),Κωδικός έργου που αξιολόγησε, Δικαιούχος εταιρεία, αριθμός πιστοποιήσεων


Για Ιδιώτες:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, ΔΟΥ, ΑΦΜ, Στοιχεία Προσωπικού Λογ/σμού, αν εκδίδουν ΤΠΥ ή αν θα πληρωθούν με απόδειξη δαπάνης, Κωδικός έργου που αξιολόγησε, Δικαιούχος εταιρεία, αριθμός πιστοποιήσεωνΑρμόδιος

Υπάλληλος τμήματος διαχείρισης ΓΓΕΤ

4 Ειδικά για τα ερευνητικά κέντρα απαιτείται

γραπτή βεβαίωση ότι μπορούν να πληρώσουν τους εμπειρογνώμονες

Αρμόδιος

Υπάλληλος τμήματος διαχείρισης ΓΓΕΤ


ΕΛΚΕ Ερευνητικών Κέντρων

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.