Πληρωμή Προκαταβολής και Αποπληρωμής Έργων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πληρωμή Προκαταβολής και Αποπληρωμής Έργων
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η καταβολή της  χρηματοδότησης γίνεται σε δύο (2) στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Η πρώτη δόση αποτελεί προκαταβολή. Η δεύτερη (2η) δόση (αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά τη λήξη και την οριστική παραλαβή του έργου και το ύψος της δεν είναι προκαθορισμένο αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες  του έργου.

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης της δημόσιας δαπάνης από τη ΓΓΕΤ γίνεται με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει στη  ΓΓΕΤ ο δικαιούχος και πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Καταβολή Α' δόσης  χρηματοδότησης

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης και ανέρχεται στο 90% της εγκεκριμένης  χρηματοδότησης.

Καταβολή Β' Δόσης χρηματοδότησης (αποπληρωμή)

Η αποπληρωμή του έργου, ύψους έως και 10% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του έργου, την υποβολή της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης και την πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Εάν κατά την ολοκλήρωση ή παύση των εργασιών του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική χρηματοδότηση που έχει ήδη καταβληθεί από τον ΕΦΔ, σε κάποιο δικαιούχο είναι μεγαλύτερη από αυτή που του οφείλεται βάσει του πιστοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τότε ο δικαιούχος επιστρέφει στον ΕΦΔ τη διαφορά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δημοσίων εσόδων για την περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης.

Σχετική Νομοθεσία

Υπουργική απόφαση, Οδηγός εφαρμογής

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αθεώρητο τιμολογίο του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φορολογική ενημερότητα Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Ασφαλιστική ενημερότητα Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αποστολή δικαιολογητικών Δικαιούχος
2 Συμπλήρωση εντολής πληρωμής Χειριστής έργου