Προέλεγχος Επιχειρήσεων Για Αδειοδότηση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προέλεγχος Επιχειρήσεων Για Αδειοδότηση
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

1) ΥΔ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τΒ'/8-10-2012).

2) Εγκύκλειος υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/14/01/2013 του Υπουργείου Υγείας

3) Η αρ. πρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 14553/04-02-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

4) ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Τβ/17-8-2007)

5) ΚΥΑ αριθμ. οικ. 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/8-3-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υποβολή αίτησης με

συνοπτική περιγραφή της υπό ίδρυσης επιχείρησης

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Σχεδιαγράμματα κάτοψης

της επιχείρησης εις διπλούν, με αναλυτική αποτύπωση των χώρων, τις χρήσεις τους, τον σταθερό εξοπλισμό κ.λ.π.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αναλυτικό διάγραμμα ροής

της δραστηριότητας της επιχείρησης, εις διπλούν, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Τεχνική περιγραφή των

διαδικασιών που ακολουθούνται στην επιχείρηση, εις διπλούν, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Για

εκτός σχεδίου πόλης, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης, απαιτείται η αδειοδότηση του συστήματος ή του τρόπου διάθεσης λυμάτων της επιχείρησης, από τις αρμόδιες αρχές και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη διάθεση των λυμάτων, π.χ. βεβαίωση του αποδέκτη, της επιχείρησης μεταφοράς των λυμάτων, κ.λ.π.

Όταν υδρεύεται από γεώτρηση, απαιτείται η άδεια χρήσης νερού.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς από την αδειοδοτούσα αρχή από την

Διευθύντρια της Υπηρεσίας

Η

Νομοθεσία που αναφέρεται παραπάνω, στα Στοιχεία της Διαδικασίας

Αρμόδιος

υπάλληλος

Άμεσα
2 Χρέωση

στον αρμόδιο υπάλληλο

Άμεσα
3 Πρωτοκόλληση Άμεσα
4 Αυτοψία

υγειονομικών υπαλλήλων

15

ημέρες

5 Σε

περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, τίθεται η σχετική θεώρηση επί των σχεδιαγραμμάτων κάτοψης, στο διάγραμμα ροής και στην τεχνική περιγραφή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων δίνονται γραπτές οδηγίες στον ενδιαφερόμενο και επιστρέφονται τα δικαιολογητικά στον ενδιαφερομένο

2-4

ημέρες

6 Υπογραφή

από την Προϊσταμένη του Τμήματος

7 Υπογραφή

από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας

8 Διεκπεραίωση

του εγγράφου και αποστολή ταχυδρομικά προς τον ενδιαφερόμενο ή παράδοση ιδιοχείρως 

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.