Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ
Από ποιους παρέχεται ΟΠΑΝΔΑ - Δήμο Αθηναίων
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 40

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προγραμματικές και άλλες Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ.

Υποβολή των Προγραμματικών συμβάσεων που μας διαβιβάζονται από το Δήμο Αθηναίων ή άλλα Νομικά του πρόσωπα ή Ανώνυμες εταιρίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για έγκριση και εκτέλεση.

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν. 4071/2011 (ΦΕΚ Α’ 85/11.4.2012) για τις ρυθμίσεις  στην Τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση και την ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

2) Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 που αφορά στις προγραμματικές συμβάσεις, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.4.2012)

3) Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006) για την κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 225 και 265 παράγρ.4.

4) Οι διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο1 παρ.2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α), και με το Π.Δ. 63 (ΦΕΚ Α’98 22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», και οι διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» καθώς και  το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.2647/1999 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5) Η υπ’ άρ. 1302/14-11-2011 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 2784/Β’/2-12-2011) και η αριθμ. οικ. 14660/13681/2-4-2014 (ΦΕΚ 1005/Β’) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί έγκρισης της συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αθηναίων Δ.Α.Μ.Σ., Π.Ο.Δ.Α., Ο.Ν.Α. σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

6) Οι διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 1290/Β/28-5-2013) και τροποποίηση ΦΕΚ 2351/Β/20-09-2013

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το Τμήμα Αξιοποίησης Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων & Συνεργασιών συντάσσει το εισηγητικό προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση της προγραμματικής, εξουσιοδότηση του εκάστοτε προέδρου για να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση, καθώς και να ορίσει εκπρόσωπο του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. στην επιτροπή παρακολούθησης και στην ομάδα έργου και το αποστέλλει προς έγκριση.

Συγχρόνως εφόσον απαιτείται (προκύπτει κόστος για τον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. από την προγραμματική ) κάνουμε αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης και ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

Μόλις εγκριθεί από το Δ.Σ. αποστέλλουμε την πράξη καθώς και την υπογεγραμμένη προγραμματική στο Δήμο Αθηναίων ή σε όποιο άλλο Νομικό Πρόσωπο ή Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου εμπλέκεται για να υπογραφεί και από αυτούς και να μας επιστραφεί.

Ο Πρόεδρος ορίζει εκπρόσωπο του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. στην επιτροπή παρακολούθησης και στην ομάδα έργου ώστε να παρακολουθεί την πορεία και καλή εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη εισηγητικού. Τμήμα Αξιοποίησης Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων & Συνεργασιών Εντός 2 ημερών.
2 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης (εφόσον απαιτείται) Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Π/Υ & Εσόδων Αυθημερόν.
3 Αποστολή του εισηγητικού στη Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο από Νομική Υπηρεσία και Υπογραφή Προέδρου Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΑυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Εντός 5 ημερών.
4 Αποστολή του υπογεγραμμένου εισηγητικού για πρωτόκολλο Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εντός 1 ημέρας.
5 Αναμονή για Διοικητικό Συμβούλιο Δ/νση ΔιοικητικούΤμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής Εντός 15 ημερών.
6 Σύνταξη Πράξης Δ.Σ, υπογραφή από Πρόεδρο και ΑΔΑ Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής Εντός 5 ημερών.
7 Ανάρτηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Τμήμα Αξιοποίησης Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων & Συνεργασιών Εντός 1 ημέρας.
8 Αποστολή της Πράξης του Δ.Σ και της υπογεγραμμένης Σύμβασης από τον Πρόεδρο του Οργανισμού στο Δήμο Αθηναίων και μετά στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (Νομικά Πρόσωπα ή Ανώνυμες Εταιρείες) για υπογραφή και επιστροφή στον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. Τμήμα Αξιοποίησης Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων & Συνεργασιών
Εντός 20 ημερών.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής & Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Π/Υ & Εσόδων

Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δήμος Αθηναίων και Νομικά Πρόσωπα αυτού ή Ανώνυμες Εταιρείες αυτού.