Προμήθεια στολών και υποδημάτων Φιλαρμονικής ορχήστρας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προμήθεια στολών και υποδημάτων Φιλαρμονικής ορχήστρας
Από ποιους παρέχεται Προμηθευτές
Σε ποιους παρέχεται ΟΠΑΝΔΑ
Αρμόδια αρχή ΟΠΑΝΔΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προμήθεια στολών και υποδημάτων προσωπικού Φιλαρμονικής ορχήστρας

Σχετική Νομοθεσία

ν.4270/2014, Π.Δ. 80/2016, Β.Δ. 17ΦΕΚ-Α/114/1959, ν.3463/2006,ν.3852/2010,ν. 4412/2016

Διαδικασίες

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Σύνταξη τεχνικής έκθεσης-συγγραφής υποχρεώσεων
2 Εισηγητικό προς Δ.Σ. για έγκριση προμήθειας
3 Πράξη Δ.Σ
4 Εισηγητικό προς Ε.Ε.για έγκριση δαπάνης
5 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
6 Πράξη Ε.Ε.
7 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
8 Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. για έγκριση τεχνικής έκθεσης και διαδικασίας προμήθειας (απευθείας ανάθεση ή συλλογής προσφορών)
9 Αξιολόγηση προσφορών
10 Ανάθεση προμήθειας
11 Πρωτόκολλο παραλαβής υλικού
12 Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη
13 Έγκριση χρηματικού εντάλματος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα προμηθειών