Προσδιορισμός προμήθειας μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσδιορισμός προμήθειας μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού
Από ποιους παρέχεται Εταιρείες μουσικών οργάνων
Σε ποιους παρέχεται ΟΠΑΝΔΑ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προμήθεια μουσικών οργάνων ή μερών αυτών για τη συμφωνική ορχήστρα και τα μουσικά σύνολα

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 4270/2014 ,3463/2006, 3852/2010, 4412/2016, Π.Δ. 80/2016, Β.Δ. 17ΦΕΚ-Α/114/1959

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται παράβολα.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Συγγραφής Υποχρεώσεων Αρμόδιο Τμήμα
2 Εισηγητικό προς Δ.Σ. ή Ε.Ε. για έγκριση της Δαπάνης και της Τεχνικής Περιγραφής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού
3 Αίτηση ανάληψης Υποχρέωσης προς Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού
4 Πράξη Δ.Σ. ή Ε.Ε. έγκρισης Δαπάνης Δ.Σ. ή Ε.Ε.
5 Εκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων
6 Απόφαση Προέδρου για τον τρόπο ανάθεσης (Απ'ευθείας ανάθεση ή Συλλογή προσφορών)
7 Συλλογή Προσφορών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού
8 Απόφαση Προέδρου για ανάθεση της προμήθειας
9 Εκδοση παραστατικού από ανάδοχο Εταιρία
10 Πρωτόκολλο παραλαβής υλικού Αρμόδια Επιτροπή
11 Δελτίο εισαγωγής υλικού στην αποθήκη Αρμόδιο Τμήμα
12 Εκδοση χρηματικού εντάλματος Τμήμα Εκκαθάρισης
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.