Προσωρινή Ακινητοποίηση Μηχανημάτων Έργου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσωρινή Ακινητοποίηση Μηχανημάτων Έργου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή Άδειας Διέλευσης από το Εθνικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Αιτιολογημένη Αίτηση-Υπ. Δήλωση του κατόχου ΜΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.  που έχει απογράψει το ΜΕ, για το λόγο και τον

τόπο της προσωρινής ακινητοποίησης του ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

2 Τέλη Χρήσης του ΜΕ Να έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα τέλη χρήσης του ΜΕ.
3 Άδεια , Πινακίδες, Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομίας Επιστροφή στην αρμόδια Δ.Τ.Ε. Π.Ε.  της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του ΜΕ ή υποβολή βεβαίωσης δήλωσης απώλειας αυτών από την Αστυνομία.
4 Βεβαίωση ΜΕ από το αρμόδιο τελωνείο ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Σε περίπτωση προσωρινής εξαγωγής ζητείται σχετική βεβαίωση ΜΕ από το αρμόδιο τελωνείο ή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης εντός τριμήνου του κατόχου

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης - Πρωτοκόλληση Δ13ε /4800/ 30.5.2003 ΚΥΑ Υπουργών-Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003). Υπάλληλος ΔΤΕ Ηλεκτρονικός 1 Ώρα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών Υπάλληλος ΔΤΕ 3 ημέρες
3 Έκδοση υπηρεσιακών σημειωμάτων για καταβολή τελών (εάν απαιτείται) Υπάλληλος ΔΤΕ 1 ημέρα
4 Αποστολή  εγγράφου προσωρινής ακινητοποίησης με στην κεντρική υπηρεσία με του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του μητρώου ΜΕ. Υπάλληλος ΔΤΕ 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Αποστολή  εγγράφου προσωρινής ακινητοποίησης με στην κεντρική υπηρεσία με του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του μητρώου ΜΕ.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα)

Σχετικά Έγγραφα

Έγγραφο προσωρινής ακινητοποίησης με στην κεντρική υπηρεσία με του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του μητρώου ΜΕ.

Υπηρεσιακό σημείωμα για καταβολή τελών (εάν απαιτείται)

Σχετική Νομοθεσία

Δ13ε /4800/ 30.5.2003 ΚΥΑ Υπουργών-Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003).