Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:

  1. Ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού
  2. Της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
  3. Της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος

Σχετική Νομοθεσία

3174/110476/04-09-2014 Υπουργική Απόφαση

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση Αίτησης με τα δικαιλογητικά στην εκάστοτε Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Απόφαση Έκγρισης

Αίτηση υλοποίησης/πληρωμής των μέτρων

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας - Αμπελουργικό Μητρώο Αρχείο της Υπηρεσίας
3 Δηλώσεις Συγκομιδής δύο προηγούμενων αμπελουργικών περιόδων Αρχείο της Υπηρεσίας
4 Δήλωση εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης (Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης) Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής

ειδικότερα: 1) Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγγεγραμμένα, 2) Αποδοχή κληρονομιάς, 3) Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, 4) Κτήση με προσκύρωση, 5) Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, 6) Κληρονομητήριο.

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια απαιτούνται συμβολαιογραφικά έγγραφα που αποδεικνύει μίσθωση άνω των 9 ετών.

Κατάθεση απο τον Αιτούντα
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτηση και δικαιολογητικών Πρωτοκόλληση της αίτησης Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας 10 λεπτά
2 Διοικητικός Έλεγχος Έλεγχος πληρότητας και δικαιολογητικών - σύνταξη σχετικού πρακτικού Επιτροπή διοικητικού ελέγχου έως 2 ημέρες
3 Επιτόπιος Έλεγχος Έλεγχος της ύπαρξης και της παραγωγικότητας του αμπελώνα - σύνταξη σχετικού πρακτικού Επιτροπή Επιτοπίου Ελέγχου έως 1 μήνα
4 Καταχώριση αποτελεσμάτων του επιτοπίου ελέγχου στο Αμπελουργικό Μητρώο Ταυτοποίηση του αμπελώνα με το δηλωθέν αμπέλι στο Αμπελουργικό Μητρώο Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 2 ώρες
5 Χορήγηση Έγκρισης Σύνταξη απόφασης έγκριση στο πρόγραμμα Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 1 ώρα
6 Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του μέτρους της Εκρίζωσης Πρωτοκόλλησης της αίτησης Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας έως 10 λεπτά
7 Επιτόπιος Έλεγχος Έλεγχος της πραγματοποίησης της εκρίζωσης του αμπελώνα - σύνταξη σχετικού πρακτικού Επιτροπή Επιτοπίου Ελέγχου έως 1 μήνα
8 Καταχώρηση αποτελεσμάτων του επιτοπίου ελέγχουν στο Αμπελουργικό Μητρώο Καταγραφή της εκρίζωσης του αμπελώνα στο Αμπελουργικό Μητρώο Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 2 ώρες
9 Χορήγηση Άδειας Αναφύτευσης Αμπελώνα Απόφαση χορήγησης της άδειας αναφύτευσης του αμπελώνα στην ίδια ή στη νέα θέση Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 2 ώρες
10 Κατάθεση εδαφολογικών αναλύσεων Εδαφικές αναλύσεις προκειμένου να γίνει η επιλογή του κατάλληλου υποκειμένου στα νέα φυτά αμπέλου Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 10 λεπτά
11 Χορήγηση άδειας Εγκατάστασης Προκειμένου να ολοκληρωθεί η φύτευση του νέου αμπελώνα Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 10 λετπά
12 Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του μέτρου της φύτευσης ή της αναφύτευσης και του μέτρου της βελτίωσης τεχνικών διαχείρισης Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν στην αγορά του πολλαπλασιαστικού υλικού, των πασάλλων και συρμάτων Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας έως 10 λεπτά
13 Επιτόπιος Έλεγχος Έλεγχος της φύτευσης και της υποστύλωσης του νέου αμπελώνα - σύνταξη σχετικού πρακτικού Επτιτροπή Επιτοπίου Ελέγχου έως 1 μήνα
14 Καταχώρηση αποτελεσμάτων Καταγραφή του νέου αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 2 ώρες
15 Καταχώρηση των αιτήσεων στη Βάση Πληρωμών Καταχωρούνται όλες οι αιτήσεις και οι πληρωμές των μέτρων που ολοκληρώθηκαν για τον κάθε παραγωγό χωριστά Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 15 ημέρες
16 Έκδοση καταστάσεων Πληρωμής Εκτύπωση - υπογραφή των καταστάσεων πληρωμής συνοδευόμενες απο τις απαραίτητες βεβαιώσεις και τα υποδείγματα Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας, ο ελεγκτής, ο τμηματάρχης, ο Δ/νσης της ΔΑΟΚ και ο Περιφερειάρχης έως 15 ημέρες
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΟΠΕΚΕΠΕ