Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού
Σε ποιους παρέχεται ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Νομοθετικό πλαίσιο ΠΥΣ 33/2006-ΠΥΣ 25/2017, Ν.2190/94, Ν. 4430/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 60 ημέρες
Αρμόδια αρχή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασίες προγραμματισμού και έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού/Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σχετική Νομοθεσία

  • Π.Υ.Σ. 33/2006 "Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα", όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 25/2017
  • Ν. 2190/1994 άρθρο 21
  • Ν.4430/2016 άρθρο 63
  • Ν. 4305/2014. άρθρο 20 σχετικά με την αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού
  • Π.Δ. 4/2018, άρθρο 72, περ. 3β "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" αρμοδιότητες Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Η επίσημη αλληλογραφία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευομένων φορέων της αναφορικά με την περιγραφόμενη υπηρεσία αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιακών email.
  • Η αλληλογραφία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) αποστέλλονται και με τους δυο τρόπους (ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιακών email και ταχυδρομικά).

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Πίνακας προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού (διατίθεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του).

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 καταγραφή υφιστάμενων αναγκών για εποχικό προσωπικό ανα ειδικότητα, καθώς και καταγραφή εποχικού προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος κατάθεση καταγραφής από έκαστο εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο
2 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και δέσμευσης πίστωσης για το αιτούμενο εποχικό προσωπικό αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου καθώς και προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Αποστολή εγκυκλίου από το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2 Αποστολή της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς τα εποπτευόμενα της νομικά πρόσωπα για να λάβουν γνώση αλλά και για τις απαιτούμενες από μέρους τους ενέργειες. ΠΔ 4/2018, άρθρο 72, περ 3β Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
3 Αποστολή από τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα των συμπληρωμένων πινάκων με το αιτούμενο προσωπικό, το εποχικό προσωπικό του προηγούμενου έτους (καθώς και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης τους) καθώς και έγγραφο που να αιτιολογεί την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχικού προσωπικού. ΠΔ 4/2018, άρθρο 72, περ. 3β Επιτροπή Διοίκησης εποπτευομένων ΝΠΔΔ/Πρόεδρος ΔΣ εποπτευομένων ΝΠΙΔ
4 Το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α., συλλέγει τα αιτήματα των εποπτευομένων φορέων για εποχικό προσωπικό και στη συνέχεια τα καταγράφει σε ενα συνολικό πίνακα. διοικητική πρακτική Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
5 Το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α. αποστέλλει έγγραφο προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Αθλητισμού με το οποίο αιτείται τη βεβαίωση ύπαρξης και δέσμευσης πίστωσης για την εκκίνηση των διαδικασιών που αφορούν στο προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, επισυνάπτοντας τον συνολικό πίνακα που περιέχει τα αιτήματα του κάθε εποπτευόμενου φορέα. ΠΥΣ 33/2006 Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
6 Παράλληλα με το ανωτέρω βήμα και αναμένοντας την απάντηση της ΓΔΟΥ, το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α. αποστέλλει έγγραφο προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το οποίο αιτείται το εποχικό προσωπικό για το τρέχον έτος, επισυνάπτοντας τον συνολικό πίνακα των αιτημάτων των εποπτευομένων φορέων Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
7 Απάντηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφορικά με την πίστωση του αιτούμενου εποχικού προσωπικού της Γ.Γ.Α. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
8 Εις περίπτωση που η απάντηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Αθλητισμού είναι θετική για το σύνολο του αιτούμενου εποχικού προσωπικού, τότε αναμένεται απάντηση από τους ως άνω φορείς. Εις περίπτωση όμως που η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Αθλητισμού βεβαιώνει την ύπαρξη και δέσμευση πίστωσης για συγκεκριμένο αριθμό εποχικού προσωπικού ανα εποπτευόμενο φορέα, τότε το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α. αποστέλλει εκ νέου είτε αναθεωρημένο αίτημα για μειωμένο αριθμό εποχικού προσωπικού, είτε για λόγους επιτακτικής ανάγκης το συνολικό αίτημα να διανεμηθεί σε δυο επιμέρους αιτήματα (το ένα να αφορά το προσωπικό για το οποίο προβλέπεται η πίστωση και το δεύτερο για το προσωπικό που απαιτείται η συμπληρωματική επιχορήγηση. διοικητική πρακτική Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
9 Έκδοση Απόφασης της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 (άρθρο 2, παρ.1) με την οποία εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) , διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε εποπτευόμενους φορείς της Γ.Γ.Α.- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για συγκεκριμένο συνολικό αριθμό (συνυπογραφή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υπουργού Οικονομικών).Σημείωση: Στο στάδιο αυτό ο εγκεκριμένος συνολικός αριθμός εποχικού προσωπικού δύναται να διαφέρει από τον αρχικά αιτούμενο. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
10 Αποστολή από το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α. της εκδοθείσας απόφασης της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 (άρθρο 2, παρ. 1) σε όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα που αιτήθηκαν εποχικό προσωπικό προκειμένου για την ενημέρωση τους και στη συνέχεια τις ενέργειες της αρμοδιότητάς τους για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. ΠΔ 4/2018, άρθρο 72 περ.3β Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
11 Συλλογή από το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α. των παρεχόμενων στοιχείων (από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα της Γ.Γ.Α.) από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης εποχικού προσωπικού προκειμένου για την ενημέρωση του μητρώου προσωπικού που τηρείται στο αρμόδιο τμήμα. διοικητική πρακτική Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώο εποχικού προσωπικού που τηρείται ηλεκτρονικά (προαιρετικά για την πληρέστερη θεώρηση του εποχικού προσωπικού) μετά από την συλλογή των στοιχείων που αποστέλλουν στο αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α. οι εποπτευόμενοι φορείς.