Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια σε Δήμο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια σε Δήμο
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σε ποιους παρέχεται Απασχολούμενους ΙΔΟΧ μέχρι και πέντε ημερομίσθια κάθε μήνα
Νομοθετικό πλαίσιο περ.κ' παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση κάθε μήνα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94,  σύμφωνα με την περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012,  εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.

Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ατόμων σε δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόμων στους υπόλοιπους δήμους.

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (Δήμαρχος) και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ  (όπως και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους), το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη Διεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης.

Προκειμένου η πρόσληψη των δικαιούχων, κατ' επίκληση του άρθρου 12 παρ. 2 του ν.4071/2012, να παρίσταται νόμιμη, πρέπει να αποδεικνύεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου ότι οι ανάγκες προς εξυπηρέτηση των οποίων αυτοί προσελήφθησαν είναι εποχικές ή περιοδικές ή πρόσκαιρες σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο αυτές ανεφύησαν, ως απαιτεί η ως άνω διάταξη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 248/2014)

Όσον αφορά την υπαγωγή του προσωπικού αυτού στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (εξυπηρέτηση πάγιων και διαρκών αναγκών), το Υπουργείο με το υπ' αριθ. ΥΠ.ΕΣ. 12940/04.04.2013 έγγραφό του, διευκρινίζει ότι από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του π.δ. 164/2004 προβλέπεται η εξαίρεση από τους περιορισμούς του προεδρικού διατάγματος ειδικών κατηγοριών εργαζομένων λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας τους.

Σχετική Νομοθεσία

περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά πραγματοποιούνται: α) οι αναγγελίες πρόσληψης και λήξης σύμβασης (Εντυπα Ε1 και Ε7) 20 εργατών κάθε μήνα στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ, β) η καταχώρηση της πρόσληψης αλλά και της αποχώρησης των 20 απασχολουμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου γ) ο Πίνακας του απασχολούμενου προσωπικού κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΑΣΕΠ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (υπόδειγμα)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (υπόδειγμα)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (υπόδειγμα)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (υπόδειγμα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΚΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΥΠ.ΕΣ & ΑΣΕΠ (υπόδειγμα)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βεβαίωση ύπαρξης και δέσμευσης πίστωσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στον

αντίστοιχο Κ.Α. εξόδου του προϋπολογισμού στην αρχή του οικονομικού έτους.

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που διενεργεί τις

προσλήψεις από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Στην αρχή κάθε έτους το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, λαμβάνει την προαναφερόμενη απαιτούμενη βεβαίωση πίστωσης και εισηγείται την αναγκαιότητα απασχόλησης 20 ατόμων το μήνα μέχρι πέντε ημερομίσθια, που θα απασχοληθούν στην υπηρεσία Καθαριότητας Διοικητική πρακτική Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μετά την έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού
2 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού καθώς και ο αριθμός των ατόμων εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η ισχύς της Απόφασης είναι ετήσια. παρ.1 του άρθρου 65 του ν.3852/2010 Αρμόδιος Αντιδήμαρχος και Σώμα Δημοτικού Συμβουλίου 15 - 25 ημέρες
3 Έλεγχος νομιμότητας της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση άρθρο 225 του Ν.3852/2010 Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 10 ημέρες
4 Μετά την έγκριση της Απόφασης, κάθε μήνα εκδίδεται Δημόσια Πρόσκληση για την πρόσληψη του προσωπικού, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο πινάκιο του Δήμου θεσμικό πλαίσιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Αυθημερόν κάθε μήνα
5 Συγκεντρώνονται οι αιτήσεις που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι εντός της ταχθείσης προθεσμίας θεσμικό πλαίσιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 5 ημέρες κάθε μήνα
6 Λαμβάνεται η Απόφαση Δημάρχου με την οποία προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό, διαλαμβανομένων των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και των ειδικών προσόντων των υποψηφίων περ.κ' παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 Δήμαρχος-αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αυθημερόν
7 Ανάρτηση της Απόφασης Πρόσληψης και κοινοποίησή της στους απασχολούμενους για την ημερομηνία ανάληψη των καθηκόντων του για πέντε ημερομίσθια Ν.3861/2010 Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού Αυθημερόν
8 Ηλεκτρονική υποβολή των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε1) στο ΕΡΓΑΝΗ , 24 ώρες πριν την ανάληψη υπηρεσίας Ν.4488/2017 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ημέρα πριν την ανάληψη υπηρεσίας κάθε μήνα
9 Ηλεκτρονική εγγραφή των απασχολουμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να λάβουν κωδικό πρόσληψης , στον δικτυακό τόπο https://apografi.gov.gr/ θεσμικό πλαίσιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Αυθημερόν
10 Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 8 ημερών από την πρόσληψη συντάσσεται ο Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού του μήνα και αποστέλλεται στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.https://aftodioikisi.ypes.gr/ ΥΠ.ΕΣ. εγκ.6/οικ. 4966/08.02.2017. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 1-8 ημέρες
11 Μετά την ολοκλήρωση των πέντε ημερομισθίων κάθε μήνα, συντάσσεται Βεβαίωση απασχόλησης και προωθείται αρμοδίως στο τμήμα Μισθοδοσίας Διοικητική πρακτική Δήμαρχος ή Διευθυντής υπηρεσίας Καθαριότητας Αυθημερόν
12 Το μηνιαίο ένταλμα μισθοδοσίας εκδίδεται με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά, καταστάσεις και βεβαιώσεις και αποστέλλεται στον Επίτροπο του ελεγκτικού Συνεδρίου για τον απαραίτητο έλεγχο θεσμικό πλαίσιο Τμήμα Μισθοδοσίας μετά τη λήξη της απασχόλησης κάθε μήνα
13 Αποστολή του μηνιαίου Πίνακα προσληπτέων στο ΑΣΕΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε μήνα και όλων των Πινάκων κάθε έτους με ταχυδρομική αποστολή μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους θεσμικό πλαίσιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μηνιαίως και ετησίως

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Καθαριότητας για την απασχόληση 20 εργατών για πέντε ημερομίσθια κάθε μήνα και

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την απόδοση της μισθοδοσίας στους απασχολούμενους.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΥΠ.ΕΣ., ΑΣΕΠ, Υπουργείο Εργασίας

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώο προσληπτέων στο ΕΡΓΑΝΗ και στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ