Πρόσληψη στο ΕΡΓΑΝΗ προσωπικού ΙΔΟΧ Μερικής απασχόλησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόσληψη στο ΕΡΓΑΝΗ προσωπικού ΙΔΟΧ Μερικής απασχόλησης
Από ποιους παρέχεται Εργοδότης ή Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά Πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α.5072/6/25.02.2013 (ΦΕΚ 449/Β΄/25.02.2013) Υ.Α. οικ.32143/Δ1.11288(ΦΕΚ 2401/22-6-2018) Υ.Α. 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/19-09-2019)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Την ίδια μέρα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Με το ''ΕΡΓΑΝΗ'' από το 2013 κάθε εργοδότης, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΕΦΚΑ και απασχολεί (ή πρόκειται να απασχολήσει) προσωπικό με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα έντυπα που εμπίπτουν της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο εν λόγω ΠΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ Μερικής απασχόλησης, κάθε εργοδότης ή υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού σε Οργανισμό, πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά τρία (3) έντυπα (Ε9, Ε3, Ε4) και να λάβει αυτόματα τους μοναδικούς αριθμούς πρωτοκόλλου των αποδεικτικών εντύπων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τα παραπάνω έντυπα υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και Ε4, εντός τριών(3) εργασίμων ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων.

[1] Σχηματική αποτύπωση της διαδικασίας

Σχετική Νομοθεσία

Υ.Α.5072/6/25.02.2013 (ΦΕΚ 449/Β΄/25.02.2013) [2]

Υ.Α. οικ.32143/Δ1.11288  (ΦΕΚ 2401/22-6-2018)

Υ.Α. 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/19-09-2019) 

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπρόσωπη προσέλευση του νεοπροσληφθέντα και του εργοδότη / Νόμιμου εκπρόσωπου στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και έπειτα

Ηλεκτρονικά μέσω του eservices.yeka.gr ([[3]])

Έντυπα που χρησιμοποιούνται

Φυσικό έντυπο Ε9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και

Έτοιμα Ηλεκτρονικά έντυπα μέσα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με σημειακή υποστήριξη σε αρκετά πεδία από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ. Ε9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης Ε3 - Ενιαίο έντυπο πρόσληψης Ε4 - Πίνακας προσωπικού

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά !Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ με στοιχεία της πρόσληψης, όπως ειδικότητα εργαζομένου, τοποθέτηση σε Διεύθυνση / Υποκατάστημα και ωράριο (εφόσον πρόκειται για Οργανισμό) Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Στοιχεία του νεοπροσληφθέντα: Στοιχεία ταυτότητας - ΑΦΜ - ΑΜ ΙΚΑ - ΑΜΚΑ - Οικογ.κατάσταση - εκπαιδευτικό επίπεδο - προυπηρεσία Κατάθεση από τον νεοπροσληφθέντα
3 Βεβαίωση λήψης ή μη επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ Κατάθεση από τον νεοπροσληφθέντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συμπλήρωση φυσικού εντύπου Ε9 από τον εργοδότη / Υπάλληλο Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 15 λεπτά
2 Υπογραφή και από τα δύο μέρη Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Νεοπροσληφθής και Εργοδότης / Νόμιμος εκπρόσωπος 2 λεπτά
3 Σάρωση του φυσικού εντύπου Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 5 λεπτά
4 Είσοδος στο ΕΡΓΑΝΗ Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 5 λεπτά
5 Εισαγωγή νέου Εντύπου Ε9 Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 1 λεπτό
6 Συμπλήρωση του ψηφιακού εντύπου Ε9 Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 10 λεπτά
7 Επισύναψη του Σαρωμένου φυσικού Ε9 Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 1 λεπτό
8 Ελεγχος και ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 3 λεπτά
9 Εκτύπωση του πρωτοκολλημένου αποδεικτικού Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 1 λεπτό
10 Εισαγωγή νέου Εντύπου Ε3 Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 1 λεπτό
11 Συμπλήρωση του ψηφιακού εντύπου Ε3 Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 10 λεπτά
12 Ελεγχος και ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 3 λεπτά
13 Εκτύπωση του πρωτοκολλημένου αποδεικτικού Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 1 λεπτό
14 Υπογραφή και από τα δύο μέρη Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Νεοπροσληφθής και Εργοδότης / Νόμιμος εκπρόσωπος 2 λεπτά
15 Εισαγωγή νέου Εντύπου Ε4 Συμπληρωματικός Πρόσληψης Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 1 λεπτό
16 Συμπλήρωση του ψηφιακού εντύπου Ε4 Συμπληρωματικός Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 10 λεπτά
17 Ελεγχος και ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 3 λεπτά
18 Εκτύπωση του πρωτοκολλημένου αποδεικτικού Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 1 λεπτό
19 Υπογραφή από τον εργοδότη / Νόμιμο εκπρόσωπο Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Εργοδότης / Νόμιμος εκπρόσωπος 1 λεπτό
20 Ανάρτηση σε εμφανές σημείο της επιχείρησης / οργανισμού Θεσμικό πλαίσιο όπως παραπάνω Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 3 λεπτά

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώο προσληπτέων στο ΕΡΓΑΝΗ